010-4090504
Email Icon

Aflevering

1. Huurder dient  alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de aflevering en plaatsing van het Object in gebruiksklare staat en het gebruik van het Object door Huurder. Het Object mag uitsluitend van de plaats van aflevering worden verwijderd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. Een dergelijke verplaatsing geschiedt altijd voor rekening en risico van Huurder.

2. Ten bewijze van de aflevering van het Object compleet, gebruiksklaar, in deugdelijke staat en vrij van gebreken dient Huurder een acceptatiecertificaat of afleverbewijs te ondertekenen.

3. Huurder zal het Object bij aflevering in ontvangst nemen en dit overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst houden voor Verhuurder als eigenaar.

Betalingen

4. De huurtermijnen dienen stipt per vervaldatum te worden voldaan op de door Verhuurder daartoe aangegeven rekening. De administratie van Verhuurder strekt tot volledig bewijs terzake hetgeen Huurder aan Verhuurder is verschuldigd behoudens door Huurder te leveren tegenbewijs. Huurder is niet bevoegd zich jegens Verhuurder te beroepen op verrekening, de betaling van de huurmijnen op te schorten en/of de verschuldigde huurtermijnen te verminderen met een beroep op eventuele ondeugdelijkheid van en/of gebreken aan het Object.

5. Indien Huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van een huurtermijn, dan wel enig ander door hem uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag, is hij hierover een vertragingsrente verschuldigd zijnde gelijk aan 1,5% per maand of de geldende wettelijke rente indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6. Indien de betaling door middel van automatische incasso ten laste van een bankrekening plaatsvindt, zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing die door Equens of een daarvoor in de plaats komende instelling worden vastgesteld. Indien Huurder aan Verhuurder geen volmacht heeft verleend voor automatische incasso van hetgeen ut hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd, of indien een verleende incasso-volmacht eindigt, wordt iedere huurtermijn terstond verhoogd met EUR 25,-

7. Alle door Huurder verschuldigde betalingen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde belastingen en heffingen. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen onmiddellijk aan de Huurder worden belast. Prijsstijgingen door gestegen kosten, zullen met een aanzegtermijn van 30 dagen worden doorgevoerd. Huurder heeft niet de mogelijkheid om als gevolg van een dergelijke prijsstijging de Overeenkomst te beëindigen.

Gebruik

8. Huurder staat in voor een deskundig gebruik van en toezicht op het Object en verplicht zich jegens Verhuurder het Object te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen. Huurder mag het object niet wijzigen of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

9. De inhoud van het door Verhuurder terzake het Object ontvangen ondertekende acceptatiecertificaat of afleverbewijs bepaalt de aanwezigheid van gebreken aan het Object bij het aangaan van de Overeenkomst en de bekendheid van Verhuurder met dergelijke gebreken.

10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van het Object, daarin of daaraan voorkomende gebreken, of door het Object dan wel tekortkomingen of gebreken daaraan direct of indirect veroorzaakte schade.

11. Mocht komen vast te staan, dat er op Verhuurder enige aansprakelijkheid terzake het Object mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die de leverancier c.q. fabrikant van het Object eventueel uit dien hoofde jegens Verhuurder mocht hebben.

12. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden terzake eventuele door het Object of eventuele tekortkomingen daaraan veroorzaakte schade. Deze vrijwaringsverplichting blijft ook na beëindiging van de Huurovereenkomst van kracht.

Eigendom

13. Het Object is eigendom van Verhuurder. Het is Huurder niet toegestaan het Object te vervreemden of daarop enig beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is hét Huurder voorts niet toegestaan het Object aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.

14. Huurder dient eventuele kentekens die tot aanduiding van het eigendomsrecht van Verhuurder op het Object zijn aangebracht onaangetast te laten, of op verzoek van Verhuurder zodanige kentekens aanbrengen. Indien een derde enig recht ten aanzien van hef Object wil uitoefenen, dient Huurder Verhuurder hiervan onmiddellijk mededeling te doen en tevens de desbetreffende derde onverwijld van het eigendomsrecht van Verhuurder in kennis te stellen.

15. Verhuurder heeft het recht het Object te allen tijde te (doen) inspecteren. Huurder dient aan voormelde inspectie zijn medewerking te verlenen.

Risico en verzekering

16.1  Huurder is verplicht voor eigen rekening bij solide verzekeraars te verzekeren en verzekerd te houden:

(i) het object tegen verlies en beschadiging als gevolg van alle verzekerbare risico’s en gebeurtenissen (daaronder mede begrepen brand, diefstal, verduistering en andere risico’s waartegen zaken als het object door een zorgvuldig eigenaar of gebruiker normaliter worden verzekerd) voor een verzekerde som die niet lager is dan de volledige vervangingskosten van het object (“schadeverzekering”); en

(ii) alle risico’s van wettelijke aansprakelijkheid van Verhuurder, Huurder en hun werknemers verband houdende met de eigendom, het bezit of gebruik van het object of veroorzaakt door het object (“aansprakelijkheidsverzekering”).

16.2 Huurder moet op verzoek van Verhuurder ervoor zorgen dat Verhuurder op elke verzekeringspolis wordt aangemerkt als medeverzekerde en (tenzij het een aansprakelijkheidsverzekering betreft) als degene aan wie uitkeringen onder de verzekeringsovereenkomst moeten worden betaald. Huurder machtigt Verhuurder hierbij onherroepelijk alle bedragen die onder een verzekeringsovereenkomst aan Huurder verschuldigd mochten worden, namens Huurder te innen en daarvoor kwijting te geven.

16.3 Huurder zal Verhuurder uiterlijk op de dag van aflevering van het object het bewijs overhandigen dat de verzekeringen overeenkomstig dit artikel zijn afgesloten en dat de verschuldigde premies daarvoor zijn betaald. Indien Huurder dit bewijs niet levert of een andere verplichting uit dit artikel 16 niet nakomt, is Verhuurder bevoegd (maar niet verplicht) naar eigen inzicht en voor rekening van Huurder het object te verzekeren op naam van Verhuurder tegen alle door haar gewenste risico’s. Huurder is in dat geval verplicht terstond aan Verhuurder de kosten van deze verzekeringen te vergoeden tezamen met een door Verhuurder in rekening te brengen administratievergoeding.

16.4 De verzekeringen moeten ingaan uiterlijk op de dag dat het object aan Huurder wordt afgeleverd en voortduren tot de dag dat het object overeenkomstig de bepalingen van de Huurovereenkomst aan Verhuurder is teruggegeven.

16.5 De Huurovereenkomst kan bepalen dat Verhuurder op haar naam en voor rekening van Huurder een schadeverzekering voor het object afsluit bij een door Verhuurder te selecteren verzekeraar. In dat geval blijven de bepalingen van de artikelen 16.1, 16.2 en 16.3 buiten toepassing, voor zover zij betrekking hebben op de schadeverzekering. De premies en andere kosten van de door Verhuurder afgesloten schadeverzekering komen voor rekening van Huurder en moeten door Huurder op eerste verzoek worden voldaan. Het dekkingsgebied onder de door Verhuurder te sluiten verzekering omvat de Benelux en daarbuiten tot 250 kilometer vanaf de grenzen van de Benelux.

16.6 Bij verlies van of schade aan het object of schade veroorzaakt door het object moet Huurder Verhuurder en de verzekeraar(s) daarvan terstond in kennis stellen. Huurder is niet bevoegd een schadevergoedingsvordering met verzekeraar(s) te regelen zonder Verhuurders instemming, wanneer de schade groter is dan twintig procent (20%) van de aanschafkosten van het object, met een minimum van euro 5.000,00.

16.7 Bij herstelbare schade aan het object zal Huurder het object onverwijld ten genoegen van Verhuurder (doen) herstellen. Een onder een verzekeringsovereenkomst aan Verhuurder uitgekeerd bedrag kan worden gebruikt voor betaling van de kosten van herstel van het object, tenzij Huurder een opeisbare schuld uit de Huurovereenkomst onbetaald laat, in welk geval de verzekeringspenningen eerst worden aangewend ter betaling van die schuld.

16.8 Indien het object volledig verloren of vernietigd is of zodanig is beschadigd dat herstel economisch niet verantwoord is (“Totaal Verlies”), eindigt de huur en moet Huurder de Beëindigingssom (genoemd in artikel 21.j) aan Verhuurder betalen binnen veertien (14) dagen na Verhuurders schriftelijke opgave van de omvang daarvan. Ook nadat zich een Totaal Verlies heeft voorgedaan, blijft Huurder verplicht de huurtermijnen aan Verhuurder te betalen tot het tijdstip waarop Verhuurder hem schriftelijke opgave van de Beëindigingssom doet. Wanneer Verhuurder de Beëindigingssom van Huurder heeft ontvangen, zal Verhuurder de door haar van verzekeraars ontvangen verzekeringspenningen aan Huurder betalen.

16.9 Huurder moet de bepalingen van elke door Verhuurder of Huurder afgesloten verzekeringsovereenkomst tijdig nakomen en de voorschriften van de verzekeraars voor het gebruik van het object in acht nemen. Verhuurder is bevoegd bij iedere verzekeraar te informeren of Huurder zijn (betalings)verplichtingen onder de verzekeringsovereenkomst nakomt.

16.10 De omstandigheid dat een verzekering als bedoeld in dit artikel 16 ontbreekt of dat een verzekeraar om welke reden ook niet onder de verzekering uitkeert, komt voor rekening en risico van Huurder, behoudens in het geval dat Verhuurder mocht hebben nagelaten de schadeverzekering als bedoeld in artikel 16.5 af te sluiten of de premies onder die schadeverzekering te betalen.

17. NVT.

18. NVT.

Informatie

19. Huurder verplicht zich op eerste verzoek door Verhuurder gevraagde informatie, daaronder mede begrepen financiële informatie die op Huurder betrekking heeft, te verstrekken. Voorts verplicht Huurder zich aan Verhuurder alle informatie, die voor Verhuurder relevant kan zijn, waaronder de situaties zoals genoemd in artikel 21, te verstrekken onverwijld nadat die informatie hem bekend is geworden.

20a. Huurder verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Verhuurder de Huurovereenkomst alsmede het betalingsverloop, voor zover van toepassing, kan melden aan het Bureau Krediet Registratie en verklaart reeds nu voor alsdan daarmee akkoord te gaan.

20b. Huurder verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Verhuurder de persoon- en eventuele andere gegevens van Huurder verwerkt voor het aangaan en het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van de relaties de daaruit voortvloeien, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand van Verhuurder. Voorts verklaart Huurder ervan op de hoogte te zijn dat Verhuurder de persoons- en andere gegevens van Huurder met het oog op voorgaande, voor administratieve doeleinden, alsook ter bevordering van de efficiency van de bedrijfsvoering van Verhuurder, ter beschikking stelt aan derden binnen en buiten de groep van vennootschappen waartoe Verhuurder behoort, zowel binnen als buiten Nederland, mei inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke wet en regelgeving. Huurder verklaart zich reeds nu voor alsdan met al het voorgaande akkoord.

Ontbinding/Vervroegde opeisbaarheid

21. Indien Huurder een op hem rustende verplichting jegens Verhuurder niet nakomt, of indien

a. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Huurder binnen vier maanden zijn bedrijf naar het buitenland zal verplaatsen, of

b. blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Huurder feiten of omstandigheden zijn verzwegen of onjuist zijn voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige kennisneming daarvan de Overeenkomst door Verhuurder niet of op andere Condities zou zijn aangegaan, of

c. ten laste van Huurder, beslag is gelegd of een dergelijk beslag dreigt, dan wel Huurder op enige andere wijze de vrije beschikking over het geheel of gedeelte van zijn vermogen verliest daarop anderszins verhaal wordt gezocht, of

d. Huurder is in verzuim met betaling van belastingen of sociale verzekeringspremies of doet een mededeling van betalingsonmacht aan de Belastingdienst of de met de invordering van sociale verzekeringspremies belaste instelling, of

e. Huurder overlijdt indien Huurder een natuurlijk persoon is, of wordt ontbonden, opgeheven, gesplitst of fuseert indien Huurder een rechtspersoon is, of

f. surseance van betaling of faillissement van Huurder is aangevraagd of ten aanzien van Huurder een (wettelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard of

g. Huurder zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt of beëindigt, danwel ingeval van ernstige twijfel van Verhuurder over de continuïteit van het bedrijf van Huurder, of

h. er (naar het oordeel van Verhuurder) een ingrijpende wijziging plaatsvindt in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over Huurder, dan wel indien het voornemen bestaat voor zo’n ingrijpende wijziging, of een substantieel gedeelte van de activa van (het bedrijf van) Huurder aan derden wordt overgedragen, dan wel het voornemen bestaat voor zo’n overdracht, of

i. Huurder een vennootschap onder firma/openbare vennootschap of commanditaire vennootschap of maatschappij is bij uit- en/of toetreding van een vennoot en/of maat, of,

j. zich enige gebeurtenis, verandering of omstandigheid voordoet of voorzienbaar is, dat zulks zich kan voordoen, die aanleiding geeft tot gegronde vrees dat de Huurder en/of de Zekerheidgever tekort zal gaan schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Verhuurder of dat het door de Huurder aan Verhuurder verschuldigde niet of niet geheel op Huurder kan worden verhaald, dan wel wanneer het Object in waarde Is verminderd of naar het oordeel van Verhuurder onvoldoende is verzekerd of zulks naar de mening van Verhuurder voorzienbaar is, dan is al hetgeen door Huurder aan Verhuurder verschuldigd is opeens opeisbaar en is Verhuurder gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst terstond te ontbinden. Ingeval van zodanige ontbinding zal Verhuurder het Object onmiddellijk in bezit kunnen (doen) nemen en is Huurder aan Verhuurder een onmiddellijk opeisbare vergoeding (Beëindigingssom”) verschuldigd gelijk aan het bedrag van het totaal van (i) de huurtermijnen en andere bedragen die onder de Huurovereenkomst opeisbaar verschuldigd zijn vóór de dag van beëindiging/ontbinding en niet zijn betaald, (ii) de huurtermijnen die Huurder bij het in stand blijven van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen en (iii) de kosten vermeld in artikel 28 van deze algemene voorwaarden. Deze vergoeding laat het recht van Verhuurder om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen onverlet.

Einde huurovereenkomst/teruggave Object

22. Opzegging van deze Overeenkomst door Huurder dient te geschieden middels aangetekend schrijven drie maanden voor afloop van de vaste huurperiode. Bij gebreke van opzegging als voormeld wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden. Ongeacht de wijze waarop de Overeenkomst eindigt, dient Huurder terstond bij het einde van de Overeenkomst voor eigen rekening en risico het Object compleet, gebruiksklaar en in goede staat van onderhoud en vrij van schade af (te doen) leveren op een door Verhuurder aangegeven adres in Nederland. Bij niet nakoming van deze verplichting is Verhuurder bevoegd om voor rekening van Huurder het Object weer in bezit te (doen) nemen. De daaraan verbonden kosten alsmede eventuele kosten voor achterstallig onderhoud en/of herstel van schade zijn voor rekening van Huurder. Verhuurder is te allen tijde bevoegd, onverminderd zijn overige rechten uit de Overeenkomst, om bij het einde van de Overeenkomst het Object zelf weer in bezit te (doen) nemen. lndien Verhuurder gebruik maakt van zijn recht tot inbezitneming van het Object is hij bevoegd de plaats waar het Object zich bevindt te (doen) betreden. Huurder is verplicht aan Verhuurder alle medewerking te verlenen die naar het oordeel van Verhuurder noodzakelijk is om het Object in zijn bezit te verkrijgen.

Overdracht Object/contractoverneming

23. Verhuurder heeft het recht haar volledige rechtsverhouding met Huurder uit hoofde van de Overeenkomst en/of de eigendom van het Object, over te dragen aan een derde (verder te noemen: Derde), alsmede de vorderingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst en/of het Object aan een Derde over te dragen of te verpanden.

24. Door ondertekening van de Overeenkomst geeft Huurder bij voorbaat onherroepelijk toestemming tot deze overdracht c.q. contractovername alsmede genoemde cessie en/of verpanding en het verstrekken van voormelde informatie aan die Derde. Van de overdracht, contractovername, cessie en/of verpanding kan door Verhuurder mede namens Derde of door derde Mede namens Verhuurder kennis worden gegeven c.q. mededeling worden gedaan. Een door de Derde verstuurde factuur geldt als een dergelijke mededeling.

25. Voor zover aan Huurder van de bovenbedoelde overdracht en contractovername kennis zal zijn gegeven, zal Huurder het Object houden voor Derde als eigenaar, en zal Derde in plaats van Verhuurder partij bij de Overeenkomst zijn. Indien geen kennisgeving plaatsvindt, treedt Verhuurder op als houder voor Derde.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

26. Voor de verplichtingen van een Huurder en/of Mede-ondergetekende zijn diens rechtsopvolgers hoofdelijk aansprakelijk. 27. Indien Verhuurder de Overeenkomst sluit met meerdere (rechts)personen en één of meerdere (rechts)personen voor de Overeenkomst zijn verbonden, is ieder van deze (rechts)personen jegens Verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen Verhuurder uit hoofde van de Overeenkomst op enig moment te vorderen heeft.

Kosten

28. Alle kosten door Verhuurder gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, waaronder begrepen zonder daartoe te zijn beperkt kosten voor verwijdering, taxatie en transport, herstel van schade en/of achterstallig onderhoud alsook gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van Huurder. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op tien procent (10%) van het totale bedrag van de niet betaalde verschenen en nog niet verschenen termijnen, met een minimumbedrag van EUR 250,-. Voor zover Verhuurder kan aantonen dat de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten hoger zijn dan genoemde 10% komen de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten volledig voor rekening van Huurder.

Privacy

29. Verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geschiedt conform het privacy-statement van Verhuurder.

Service

30. Verhuurder of een door Verhuurder aangewezen derde partij zal service verlenen aan het Object op basis van de hierna genoemde voorwaarden.

31. Verhuurder zal het Object in bedrijfsklare toestand brengen en houden door het verzorgen van:

a. het technisch bedrijfsgereed opleveren van de apparatuur,

b. preventief en correctief onderhoud, waar nodig aangevuld met het aanbrengen van modificaties en het vervangen van onderdelen voor zover dit door Verhuurder nodig wordt geacht voor de goede werking van het Object;

c. het (laten) leveren van apparatuur specifieke verbruiksmaterialen, te weten drum, toner en bijbehorende developer,  met uitzondering van papier en hechtmiddelen (zoals nietjes).

32. Verhuurder verplicht zich op normale werkdagen te streven naar het aanvangen van herstelwerkzaamheden binnen maximaal 8 reguliere werkuren na binnenkomst van het verzoek aan de Huurder. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen. Op werkdagen zijn de reguliere werkuren vastgesteld van 08.30 tot 17.00.

33. De kosten van het preventieve onderhoud, het correctieve onderhoud en de levering van de genoemde verbruiksmaterialen zijn inbegrepen in de prijs van deze overeenkomst.

34. Niet inbegrepen in het servicegedeelte van deze Overeenkomst zijn de kosten van het herstellen van defecten ten gevolge van onjuist gebruik, onjuiste omgevingscondities, het gebruik van papiersoorten en formaten die niet overeenkomen met de specificaties van het Object of anderszins gebruik dat niet overeenkomt met de normale toepassingen en specificaties van het Object.

35. Ondersteuning op netwerkkoppelingen, netwerkaanpassingen en werkzaamheden in verband met toepassingssoftware en/of Huurdersinstructie zullen slechts op basis van nacalculatie in opdracht van de Huurder worden uitgevoerd.

36. Huurder is verplicht defecten of meldingen voor preventief onderhoud te melden aan Verhuurder en Verhuurder onbelemmerd toegang te verlenen tot de apparatuur om de service te verlenen.

Meerafdrukken

37. Verhuurder zal de facturering voorvloeiend uit deze overeenkomst plaats laten vinden op basis van de uitgelezen tellerstand. Indien de Huurder niet voor Managed Print Service kiest, zal op eerst verzoek de Huurder volledige en correcte tellerstand informatie aan Verhuurder verstrekken. In geval de Huurder deze informatie niet binnen 5 dagen na het verzoek aan Verhuurder beschikbaar heeft gesteld, verklaart de Huurder zich automatisch akkoord met de door Verhuurder vastgestelde of geëxtrapoleerde tellerstanden.

Algemeen

38. Huurder is verplicht aan Verhuurder een vergoeding te betalen voor elke administratieve dienst of andere handeling die Verhuurder tijdens de looptijd van de Overeenkomst verricht. Daartoe behoren onder meer het verstrekken van afschriften van de Overeenkomst of andere documenten, verwerking van een wijziging van Huurders adresgegevens of bankrekening, schadegevallen en andere verzekeringskwesties, betalingsherinneringen, registratie van zekerheidsrechten, wijziging van de Overeenkomst of te stellen zekerheden, berekening van afkoopsommen en wijzing van onderhoudsvoorwaarden of prijzen. Huurder moet deze vergoedingen op eerste verzoek aan Verhuurder voldoen.

Samsung Business Center Zuid-West Nederland