010-4090504
Email Icon

Algemene Voorwaarden van SBC Zuid-West Nederland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam

Artikel 1. Definities

1.1   In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Acceptatie:
acceptatie door de Klant van de Producten als zijnde geleverd in overeenstem- ming met de Overeenkomst;

Acceptatiecertificaat:
schriftelijke mededeling van de Acceptatie, die door Samsung Business Center aan de Klant wordt verstrekt;

Acceptatietest:
de test, beschreven in de Specificaties, die uitgevoerd dient te worden om aan te tonen dat de Producten in belangrijke mate voldoen aan de Technische Eisen van de Klant;

Samsung Business Center:
SBC Zuid-West Nederland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59183500;

Diensten:
de verschillende diensten die door Samsung Business Center aan de Klant wor- den verleend – zoals onderhoud, ondersteuning ter plaatse, telefonische help- desk, externe ondersteuning, consultancy, projectbeheer, opleiding- en installa- tiediensten – indien en voor zover deze diensten zijn overeengekomen en in de Overeenkomst zijn vastgelegd;

Hardware:
de conform de Overeenkomst door Samsung Business Center aan de Klant te leveren apparatuur;

Huurovereenkomst:
een overeenkomst die ertoe strekt dat Samsung Business Center, tegen een pe- riodieke Vergoeding, aan de Klant (één of meer) Producten verhuurt, gelijk de Klant deze van Samsung Business Center huurt, alsmede de overeenkomst die partijen als zodanig betitelen, zoals een operationele leaseovereenkomst;

Intellectuele Eigendomsrechten:
(i) octrooien, modellen, merken, auteurs, databank-, en persoonlijkheidsrech- ten, rechten op topografieën, handelsnamen en alle hiermee verbandhoudende rechten, waaronder rechten die ontleend kunnen worden uit aanvragen tot regi- stratie van dergelijke rechten, (ii) rechten met betrekking tot oneerlijke concur- rentie, (iii) rechten op grond van andere onderscheidings- en vervaardigings- prestaties, zoals het aanhaken aan goodwill van een derde en (iv) alle bedrijfs- geheimen, vertrouwelijke informatie en andere eigendomsrechten, hieronder mede begrepen alle rechten met betrekking tot Knowhow en andere technische informatie;

Kantooruren:
de bij Samsung Business Center gebruikelijke werktijden;

Klant:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Samsung Business Center een overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan;

Knowhow:
ideeën, concepten, (uit)vindingen, data, Specificaties, technische en commer- ciële kennis en kundigheid en andere kennis en kundigheid met betrekking tot de Producten, de Diensten en/of de Overeenkomst;

Overeenkomst:
iedere overeenkomst tussen Samsung Business Center en de Klant, hoe ook genaamd en elke Wijziging daarvan en/of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden en Specificaties;

Producten:
alle zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst, waaronder begrepen (rand)apparatuur, Verbruiksmaterialen, Hardware, Software, toner en reserve- onderdelen;

Responsetijd:
de tijd waarbinnen Samsung Business Center een aanvang zal nemen om een gemelde storing te verhelpen;

Service:
het opheffen van door de Klant aan Samsung Business Center gemelde storin- gen in de Producten door het uitvoeren van technische ingrepen en vervanging van onderdelen, voor zover door Samsung Business Center noodzakelijk geoor- deeld (correctief onderhoud), de door Samsung Business Center noodzakelijk geachte preventieve maatregelen teneinde de Producten in de gewenste techni- sche conditie te houden (preventief onderhoud), de door Samsung Business Center noodzakelijk geachte verbeteringen of andere Wijzigingen aan de Pro- ducten teneinde de Producten blijvend te laten voldoen aan de geldende veiligheidseisen of in overeenstemming te brengen met de laatste stand van de techniek (vernieuwend onderhoud). Hieronder worden uitdrukkelijk niet ver- staan werkzaamheden die het gevolg zijn van een tekortkoming aan de zijde van de Klant;

Service Level:
schriftelijk overeengekomen normen voor de kwaliteit van de Diensten; Serviceovereenkomst:
een overeenkomst ter zake van door Samsung Business Center ten behoove van de Klant te verlenen Service;

Software:
de Software die door Samsung Business Center aan de Klant wordt geleverd conform de Overeenkomst, hieronder mede begrepen door Samsung Business Center geleverde Software van derden;

Specificaties:
de afzonderlijk aan de Overeenkomst gehechte Specificaties die, voor zover toepasselijk, een beschrijving geven van de Diensten, de Producten, de Techni- sche Eisen van de Klant, de Acceptatietest of de Service Level;

Technische Eisen van de Klant:
de schriftelijk overeengekomen technische eisen die de Klant stelt aan de Pro- ducten en/of de Diensten;

Vergoedingen:
alle Vergoedingen die zijn overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst en die de Klant op grond van de Overeenkomst aan Samsung Business Center verschuldigd is of zal worden;

Verbruiksmaterialen:
alle Verbruiksmaterialen die bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de Producten worden verbruikt, daaronder begrepen linten, papier, toner, starter en cartridges;

Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden, inclusief de Bijzondere Voorwaarden Serviceover- eenkomsten, de Bijzondere Voorwaarden Huurovereenkomsten en de Bijzonde- re Voorwaarden IT-Dienstverlening en Consultancy;

Werkdagen:
een dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of nationale feestdag in Nederland alsmede een voor Samsung Business Center geldende roostervrije dag;

Werkomgeving (van de Klant):
de informatietechnologie-, telecommunicatie- en andere relevante infrastructuur van de Klant, daaronder mede begrepen de internetaansluitingen van de Klant alsmede de aansluitingen van Telecomaanbieders, die op welke wijze dan ook verbonden is aan of met de door Samsung Business Center op grond van de Overeenkomst te leveren Producten en/of Diensten;

Wijziging:
elke wijziging of aanpassing van de Producten, de Vergoedingen, de Diensten of anderszins, zoals door partijen schriftelijk overeengekomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 25.

Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten betreffende de verkoop, levering en verhuur van Producten en Diensten van Samsung Business Center aan de Klant.
2.2 Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. Voorts heeft te gelden dat bijzondere voorwaarden boven Algemene Voorwaarden gaan. Eventuele afwijkingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts toegestaan, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen rechtsgeldig zijn ondertekend.
2.3 De ongeldigheid van één of meer bepalingen uit deze Voorwaarden, doet aan de rechtskracht van de overige bepa- lingen niets af.
2.4 In de gevallen waarin deze Voorwaarden en de Overeenkomst niet voorzien, treft Samsung Business Center een
regeling naar redelijkheid.
2.5 Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order en bindt Samsung Business Center derhalve niet.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover een order door een bevoegd vertegenwoordiger van Samsung Business Center schriftelijk is aanvaard dan wel is bevestigd of wanneer door Samsung Business Center uitvoering aan de order wordt gegeven.
3.3 Indien tot een aanbieding of (prijs)opgave beschrijvingen, afbeeldingen, catalogi, technische gegevens, computer programma’s en dergelijke behoren, blijven deze te allen tijde eigendom van Samsung Business Center, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op het eerste verzoek van Samsung Business Center worden teruggegeven. De Klant is er verantwoordelijk voor dat deze gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven zonder toestemming van Samsung Business Center. Samsung Business Center behoudt zich bij dit alles eventuele rechten uit hoofde van Intellectuele Eigen- domsrechten voor.

Artikel 4. Vergoedingen

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Samsung Business Center opgegeven Vergoedingen uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en gelden deze voor levering ‘af magazijn’.
4.2 Voor Overeenkomsten met een waarde onder een door Samsung Business Center vastgesteld bedrag kunnen ad- ministratiekosten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst bij Samsung Business Center geldende regeling.
4.3 Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een Overeenkomst voor Samsung Business Center geldende omstandigheden, zoals valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, zoals auteursrechtelijke heffingen, (sub)licentie- en franchisevergoedingen en belastingen, die direct of indirect van Samsung Business Center worden geheven c.q. door derden ten laste van Samsung Business Center worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, heeft Sams- ung Business Center het recht de Vergoeding aan te passen, door de uit die omstandigheden voortvloeiende kosten aan de Klant door te berekenen. Dergelijke wijzigingen zullen minimaal dertig dagen vóór de ingangsdatum aan de Klant worden medegedeeld. In aanvulling hierop is Samsung Business Center gerechtigd de Vergoedingen jaarlijks aan te passen op basis van kostenontwikkelingen. Samsung Business Center zal de Klant hiervan tijdig op de hoog- te brengen.
4.4 Samsung Business Center brengt de kosten van noodzakelijk transport, inclusief de verzekering daarvan, de kosten van noodzakelijke of op verzoek van de Klant te verrichten werkzaamheden betreffende de aflevering, installatie, implementatie of instructie alsmede de kosten van de voor de installatie redelijkerwijs te treffen voorzieningen, af- zonderlijk aan de Klant in rekening.

Artikel 5. Termijnen

5.1 Overeengekomen levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door Samsung Business Center zoveel mogelijk in acht genomen. Bij niet-tijdige levering dient Samsung Business Center derhalve schrifte- lijk in gebreke te worden gesteld.
5.2 Bij overschrijding van een overeengekomen termijn en ingeval Producten niet (tijdig) verkrijgbaar blijken te zijn conform de Specificaties, heeft de Klant ter zake geen recht op schadevergoeding. De Klant heeft in dat geval evenmin recht de Overeenkomst (partieel) te ontbinden, tenzij van de Klant redelijkerwijs niet kan worden ver- langd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. De Klant is in het laatste geval gerech- tigd de Overeenkomst (partieel) te ontbinden voor zover Samsung Business Center toerekenbaar tekort is gescho- ten dan wel de levering niet kan plaatsvinden ten geval van overmacht.
5.3 Indien Samsung Business Center voor de uitvoering van een Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft van de Klant, gaat de afleveringstermijn nooit eerder in dan op de dag waarop alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Samsung Business Center.
5.4 Samsung Business Center heeft te allen tijde het recht om, naar eigen keuze en inzicht, een Overeenkomst in ge- deelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. Ingeval van deelleveranties worden deze geacht te zijn ge- baseerd op afzonderlijke Overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 6. Levering en risico

6.1 Samsung Business Center zal de Producten ter beschikking stellen op het met de Klant overeengekomen aflever- adres en aldaar op een met de Klant overeengekomen plaats. Bij gebreke van overeenstemming over het aflever- adres vindt levering plaats ‘af magazijn’ Samsung Business Center.
6.2 Na aflevering overeenkomstig artikel 6.1 gaat het risico van de Producten over op de Klant.
6.3 Indien de Klant de Producten niet of niet-tijdig afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Samsung Business Center is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan. De Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de wettelijke rente en de te maken kosten, zoals die van transport, opslag en verzekering, verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en voorbehoud van rechten bij verhuur

7.1 De Klant wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door hem gekochte Producten, tenzij hij vóór de levering van de Producten door Samsung Business Center aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Sams- ung Business Center heeft voldaan, zowel die uit hoofde van de Overeenkomst als die uit hoofde van andere, daarmee samenhangende Overeenkomsten, daaronder mede begrepen verplichtingen tot het betalen van boete, rente en kosten.
7.2 Ingeval de Klant enige verplichting uit een Overeenkomst met betrekking tot de Producten jegens Samsung Busi- ness Center niet nakomt, is Samsung Business Center gerechtigd deze Producten terug te nemen en/of de Over- eenkomst te ontbinden. De Klant machtigt hierbij Samsung Business Center in voorkomende gevallen de ruimtes te betreden en die handelingen te verrichten die nuttig of nodig zijn om de Producten weer in zijn (feitelijke) macht te nemen.
7.3 De Klant is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van door hem gehuurde of niet-betaalde Producten te verzekeren en op eerste verzoek van Samsung Business Center deze verzekering aan te tonen, tenzij uitdrukke- lijk, schriftelijk anders is overeengekomen.
7.4 Indien en zolang de Klant nog niet al hetgeen hij aan Samsung Business Center verschuldigd is heeft voldaan, zal
de Klant de aan hem verkochte Producten niet mogen vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, noch ver- huren, uitlenen of op welke wijze of titel dan ook verplaatsen of aan derden in gebruik geven.
7.5 Aan de Klant worden slechts (gebruiks)rechten verleend, indien de Klant de daarvoor overeengekomen Vergoedin- gen tijdig en volledig heeft betaald.
7.6 Indien en zolang de Klant nog niet al hetgeen hij aan Samsung Business Center verschuldigd is heeft betaald of in- dien de Producten door hem worden gehuurd, is hij verplicht Samsung Business Center er onmiddellijk van op de hoogte te brengen als hem bekend is geworden dat er derden zijn die rechten menen te kunnen doen gelden op de door Samsung Business Center geleverde of verhuurde Producten. Op eerste verzoek van Samsung Business Cen- ter zal de Klant, in verband met het bepaalde in artikel 7.2, tweede volzin, Samsung Business Center meedelen waar de Producten zich bevinden.
7.7 Indien op de niet-betaalde of verhuurde Producten beslag wordt gelegd, de Klant (voorlopige) surseance van beta- ling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, zal de Klant respectievelijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk schriftelijk mededelen dat de Producten eigendom zijn of verhuurd wor- den van Samsung Business Center, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen of bekend wordt ge- maakt. Tevens zal de Klant Samsung Business Center hiervan onverwijld, uiterlijk binnen 12 (twaalf) uur nadat de Klant van voormelde aanspraken op de hoogte is gekomen, schriftelijk in kennis stellen.
7.8 De Klant staat er voor in dat een conservatoir of executoriaal beslag op de Producten, die de eigendom zijn van
Samsung Business Center onmiddellijk wordt opgeheven.
7.9 Samsung Business Center is gerechtigd, ter bescherming van zijn rechten en die van derde-eigenaars van de Pro- ducten, alle door hem noodzakelijk geachte maatregelen te treffen. De kosten van deze maatregelen zullen voor rekening van de Klant zijn, tenzij de aanleiding tot die maatregelen gelegen is in een omstandigheid die niet aan de Klant kan worden toegerekend. De Klant zal deze kosten op eerste verzoek aan Samsung Business Center voldoen.

Artikel 8. Inspectie en klachten

8.1 De Klant dient bij de levering of de installatie de Producten zorgvuldig en tijdig te controleren. Klachten, die be- trekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde, dienen door de Klant binnen 3 (drie) Werkdagen na de levering of de installatie schriftelijk aan Samsung Business Center te worden gemeld, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en met overlegging van de factuur. Gebreken, die ten tijde van de levering of de installatie niet waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blij- ken, moeten door de Klant binnen 3 (drie) Werkdagen na het aan het licht treden daarvan, aan Samsung Business Center ter kennis worden gebracht, op de wijze als hiervoor beschreven.
8.2 Na het constateren van een gebrek, is de Klant verplicht om het gebruik of de installatie van de Producten onmid- dellijk te staken en gestaakt te houden en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en/of te laten ter voorko- ming van (verdere) schade.
8.3 Het staat de Klant niet vrij de Producten te retourneren voordat Samsung Business Center daarmee heeft inge- stemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd – dit uitsluitend ter beoordeling van Samsung Business Center – zijn de redelijke kosten van het retourneren voor Samsung Business Center.
8.4 Samsung Business Center is niet aansprakelijk voor een gebrek aan een Product, indien de Klant is tekortgeschoten
in één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, indien de Klant als eerste moest presteren.

Artikel 9. Garanties en verplichtingen van Samsung Business Center

9.1 Samsung Business Center zal de Diensten en/of de Producten leveren in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Overeenkomst.
9.2 Samsung Business Center verstrekt geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot door Samsung Business Center geleverde Producten of Diensten van derden. In ieder geval geldt dat Samsung Business Center nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Klant is gehouden, dan waarop Samsung Business Center ten op- zichte van de betrokken derde aanspraak kan maken.
9.3 Op voorwaarde dat de Klant in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 heeft geklaagd en is aangetoond dat de Producten en/of Diensten niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen – dit uitsluitend ter beoordeling van Samsung Business Center –, heeft Samsung Business Center de keus, voor zover van toepassing, om:

 • a. de gebreken kosteloos te herstellen;
 • b. vervangende Producten te leveren, na terugontvangst van de gebrekkige Producten;
 • c. pro rata terugbetaling van de betaalde koopsom of creditering van de nog niet betaalde factuur, met ontbin- ding door een schriftelijke verklaring van de Overeenkomst;
 • d. een in overleg met de opdrachtgever te betalen schadeloosstelling, in welke vorm dan ook. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties, is Samsung Business Center volledig van zijn ver- plichtingen gekweten en tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.

9.4 Ter zake van reparaties of separaat geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van dertig dagen gerekend vanaf de datum van reparatie dan wel aflevering van de betreffende onderdelen.
9.5 Een beroep op garantie kan niet worden gehonoreerd indien sprake is van één of meer van de volgende gevallen:

 • a. indien Samsung Business Center niet in de gelegenheid is gesteld tot onderzoek van de gegrondheid van de klacht;
 • b. het Product op onoordeelkundige, onzorgvuldige of ongeschikte wijze – zulks uitsluitend ter beoordeling van Samsung Business Center – door de Klant is onderhouden of gebruikt, daaronder mede begrepen overmatig gebruik van het Product en gebruik van materialen die niet aan de Specificaties van Samsung Business Cen- ter voldoen – dit alles uitsluitend ter beoordeling van Samsung Business Center;
 • c. de Klant – of een derde in opdracht van de Klant – het Product zonder toestemming en/of zonder uitdrukke- lijke aanwijzingen van Samsung Business Center heeft geïnstalleerd, gewijzigd, gerepareerd en/of in bedrijf heeft gesteld;
 • d. de klachten niet met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 aan Samsung Business Center zijn gemeld; e. indien het Product is verplaatst en/of opnieuw is geïnstalleerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Business Center en/of zonder inachtneming van uitdrukkelijke aanwijzingen van Samsung Bu- siness Center dienaangaande;
 • f. indien de Klant één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet is nagekomen;
 • g. voor zover het gebrek waarover wordt geklaagd, wordt veroorzaakt door een derde of door van buitenaf ko- mende oorzaken, zoals storingen in telefoonverbindingen en interfaceproblemen;
 • h. indien geen volledig ingevulde en door Samsung Business Center afgestempelde, genummerde garantiekaart is overgelegd of indien geen geldige factuur kan worden overgelegd, waarop het type en serienummer van het Product vermeld staan;
 • i. indien het Product niet is voorzien van een fabrieksmatig aangebracht serienummer;
 • j. indien garantieverplichtingen ter zake van door Samsung Business Center geleverde Producten of Diensten door derden op zich zijn genomen;

9.6 Uitgesloten van de garantie zijn (gebreken aan) Verbruiksmaterialen, glasplaten, snoeren en verbindingskabels, alsmede werkzaamheden die tot het dagelijks onderhoud behoren, zoals omschreven in het bedieningsvoorschrift; laatstgenoemde werkzaamheden zullen op verzoek van de Klant door Samsung Business Center tegen de op dat moment geldende Vergoedingen worden verricht.
9.7 De voor uitvoering van de garantie benodigde werkzaamheden zullen worden verricht ter plaatse van de desbetref- fende Producten voor alle machines boven 30 (dertig) kilogram, en voor alle machines tot 30 (dertig) kilogram in de repairshop van Samsung Business Center of van een door Samsung Business Center aangewezen derde. In het laatste geval dient de Klant voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor verzending naar het door Samsung Bu- siness Center opgegeven adres.
9.8 Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Samsung Business Center nimmer dat de levering, de installatie, de reparatie of het onderhoud van de Producten of de verlening van de Diensten ononder- broken en vrij van virussen of fouten zal plaatsvinden, of dat Samsung Business Center gebreken in of onderbre-kingen van de Werkomgeving van de Klant kan ontdekken of herstellen, of dat de Producten functioneren in Hard- ware- en/of Softwarecombinaties, die zijn uitgekozen door de Klant; Samsung Business Center is derhalve nimmer aansprakelijk voor de schade die hieruit voor de Klant voortvloeit.

Artikel 10. Afwezigheid Specificaties

10.1 Indien, om welke reden dan ook, geen Specificaties zijn opgenomen in de Overeenkomst, garandeert Samsung Bu- siness Center dat de geleverde Producten, bij juist gebruik, in belangrijke mate zullen beschikken over de functio- naliteit als beschreven in de schriftelijke, technische Specificaties van de fabrikant ten tijde van de levering en in belangrijke mate zullen functioneren op de daarin beschreven wijze, alsook dat de geleverde Diensten zullen wor- den uitgevoerd met redelijke deskundigheid en zorgvuldigheid.
10.2 Het bepaalde in de artikelen 8 en 9 is – mutatis mutandis – onverminderd van toepassing voor de in het vorige lid bedoelde gevallen.

Artikel 11. Garanties en verplichtingen van de Klant

11.1 De Klant erkent dat Samsung Business Center zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst slechts kan na- komen, indien de Klant volledig en tijdig met Samsung Business Center samenwerkt. Tenzij partijen in de Specifi- caties anders zijn overeengekomen, is de Klant verplicht:

 • a. om alle voorzorgsmaatregelen te nemen, die redelijkerwijs nodig zijn, om de Werkomgeving van de Klant, de Producten en de Diensten te beschermen, teneinde de mogelijkheid van verstoring van zijn ondernemingsac- tiviteiten als gevolg van storingen, vertragingen, stopzetting of andere gebreken in de Werkomgeving van de Klant, de Producten en de Diensten tot een minimum te beperken;
 • b. om zelf zorg te dragen voor volledige back- ups van alle bestanden, gegevens en/of programma’s, van zowel vóór als tijdens de periode dat Samsung Business Center de Producten en/of de Diensten levert, teneinde ook eventuele reconstructies te kunnen maken;
 • c. om zelf effectieve gegevensbescherming, toegangsbeveiligingen, firewalls en antiviruscontroles te implemen- teren en te gebruiken, ook voor e- mails die de Klant en/of zijn werknemers, vertegenwoordigers of onder- aannemers aan Samsung Business Center sturen;
 • d. om toereikende herstelplannen te implementeren voor noodgevallen, zoals faciliteiten voor opslag en back- ups op een andere locatie;
 • e. om ervoor te zorgen dat alle personen, betrokken bij de uitvoering van de verplichtingen van de Klant, des- kundig en behoorlijk zijn opgeleid en onder toezicht van de Klant staan, en dat op verzoek van Samsung Bu- siness Center een contactpersoon benoemd wordt die Samsung Business Center op de hoogte houdt;
 • f. om aan Samsung Business Center alle informatie ter beschikking te stellen die Samsung Business Center no- dig heeft om aan zijn verplichtingen jegens de Klant te kunnen voldoen;
 • g. om alle instructies en aanbevelingen van Samsung Business Center en de door Samsung Business Center in- geschakelde derden, zoals hulppersonen, leveranciers en fabrikanten, op te volgen.

11.2 Voordat Samsung Business Center de Producten en/of de Diensten levert, is de Klant verplicht tijdig voorbereidin- gen te treffen om te verzekeren dat de Werkomgeving daartoe goed functioneert en in goede staat is, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.1.
11.3 De Klant garandeert:

 • a. dat hij volledig bevoegd is de Overeenkomsten onder de daarin beschreven Voorwaarden aan te gaan en na te komen;
 • b. dat hij het recht heeft op het gebruik van de software, de hardware, de systemen, de IP- adressen, de do- meinnamen en alle overige zaken binnen zijn Werkomgeving, en dat dit gebruik in overeenstemming is met de relevante Voorwaarden, licenties en overeenkomsten met derden;
 • c. dat het aangaan van verplichtingen en de nakoming daarvan door Samsung Business Center, op grond van de Overeenkomst, geen inbreuk maakt op rechten van of verplichtingen jegens derden;
 • d. dat alle benodigde vergunningen, instemmingen, goedkeuringen, licenties en andere toestemmingen nodig om de Overeenkomst aan te gaan en na te komen schriftelijk zijn verkregen;
 • e. dat hij alle informatie aan Samsung Business Center heeft gegeven met betrekking tot huidige en vroegere problemen, die voor Samsung Business Center relevant zou kunnen zijn voor wat betreft de nakoming van de Overeenkomst, daaronder begrepen problemen met betrekking tot verslechtering van de dienstverlening, problemen binnen de Werkomgeving van de Klant, problemen in zijn relaties met andere leveranciers, ge- schillen, gebruikersproblemen en andere problemen die verband houden met de Klant of zijn Werkomgeving;
 • f. dat alle informatie, materialen, documentatie en gegevens, zoals IP- adressen, e- mailadressen en domeinna- men, die in welke vorm dan ook door of namens de Klant aan Samsung Business Center zijn geleverd, inhou- delijk juist en volledig zijn;
 • g. dat de Werkomgeving van de Klant voldoet aan alle relevante Wet- en regelgeving en verplichte industrie- normen;
 • h. dat hij alle voorafgaande aanbevelingen van Samsung Business Center heeft geïmplementeerd.

11.4 De Klant staat er voor in dat de Producten niet worden gebruikt voor doeleinden in strijd met enige wettelijke of contractuele bepaling. Dienaangaande vrijwaart de Klant Samsung Business Center tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. De Klant vrijwaart op dezelfde wijze eveneens door Samsung Business Center ingeschakelde der- den, zoals hulppersonen, leveranciers en fabrikanten.
11.5 De Klant zal Samsung Business Center toegang verlenen tot en gebruik geven van alle informatie, gegevens, do- cumentatie, computertijd, de Werkomgeving van de Klant, assistentieruimten, onroerende zaken, werkruimten, personeel, kantoordiensten, hardware, software en alle overige zaken en informatie, die Samsung Business Center redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst.
11.6 Tenzij dit uitdrukkelijk, schriftelijk anders met Samsung Business Center is overeengekomen, is de Klant geheel verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten en/of de Diensten voor zijn onderneming. Dienaangaande staat de Klant er jegens Samsung Business Center voor in dat de Specificaties juist en volledig zijn en voldoen aan de Technische Eisen van de Klant.
11.7 Indien Producten gekoppeld worden aan niet door Samsung Business Center geleverde apparatuur, zoals compu- tersystemen, is de Klant verantwoordelijk voor het (doen) testen van het functioneren van de combinatie van de Producten en die apparatuur. Indien partijen zijn overeengekomen dat Samsung Business Center de test uitvoert, zal de Klant de betreffende apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedure ter beschikking stellen aan Sams- ung Business Center.
11.8 De Klant vrijwaart Samsung Business Center tegen aanspraken van derden op grond van Intellectuele Eigendoms- rechten.
11.9 Indien Samsung Business Center de Klant cloud- diensten verleent, zoals Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS), is het de Klant ten aanzien van het gebruik van de server of zijn dataverkeer verboden zich bezig te houden met hacking, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang ver- schaffen tot computersystemen, software en/of data van derden. Het is de Klant voorts verboden om zich via de cloud- dienstverlening van Samsung Business Center, bezig te houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Samsung Business Center dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet. De Klant vrijwaart Samsung Business Center voor eventuele aanspraken van derden uit voormelde hoofde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Samsung Business Center is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, die het direct en uitsluitend gevolg is van schuld van Samsung Business Center, met dien verstande dat de schadevergoeding niet meer be- draagt dan de som van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen Vergoeding, exclusief BTW.
12.2 Indirecte schade – zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste kansen of besparingen, waardevermindering van vermogensbestanddelen, verlies aan goodwill en reputatie, schade door bedrijfsstagnatie, bijvoorbeeld door stil- stand van apparatuur, schade wegens verlies van gegevens en milieuschade – komt niet voor vergoeding in aan- merking, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Samsung Business Center.
12.3 Samsung Business Center is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken – in welke zin ook – ingeval Samsung Busi- ness Center geen tegenprestatie heeft bedongen noch voor schade die is ontstaan ten gevolge van storingen in door de Klant gebruikte lijn- of straalverbindingen, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.
12.4 Samsung Business Center is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door netstoringen of het (geheel of gedeeltelijk) wegvallen van de voedingsspanning. Samsung Business Center is evenmin aansprakelijk voor ver- lies of tenietgaan van digitaal (op harde schijven en/of in de cloud) opgeslagen bestanden, documenten en/of in- formatie, ongeacht de oorzaak daarvan, behoudens in geval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Samsung Business Center.
12.5 Samsung Business Center is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan bij de uitvoering van Service en beheerswerkzaamheden door storingen in de Hardware, al dan niet door Samsung Business Center geleverd.
12.6 Evenmin is Samsung Business Center aansprakelijk voor de door de Klant op basis van advisering door Samsung Business Center genomen beslissingen en eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen. De Klant is derhalve te allen tijde verantwoordelijk voor het nemen van zijn eigen beslissingen.
12.7 Voor de gevolgen van een discrepantie tussen de geschiktheid van de Producten en de Diensten, de Specificaties en de Technische Eisen van de Klant is Samsung Business Center nimmer aansprakelijk.
12.8 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel zal de totale schadevergoeding niet meer bedragen dan EUR 500.000,– (vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis en per jaar, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
12.9 De Klant zal Samsung Business Center alle kosten en schade vergoeden, die voor hem het gevolg zijn van enige tekortkoming van de Klant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Samsung Business Center uit hoofde van een Overeenkomst, daaronder begrepen deze Voorwaarden. Voorts zal de Klant elke door Samsung Business Cen- ter geleden schade vergoeden die anderszins door de Klant en/of door hem ingeschakelde derden is veroorzaakt.

Artikel 13. Betaling

13.1 De Klant zal alle in rekening gebrachte Vergoedingen, in de valuta vermeld op de factuur, en zonder expliciete vermelding in euro’s, inclusief BTW, zonder korting, inhouding, verrekening of opschorting, voldoen binnen 30 (der- tig) dagen na de factuurdatum op een door Samsung Business Center aangegeven wijze. Tenzij anders overeenge- komen, zal de Klant per 3 (drie) maanden gefactureerd worden voor de periodieke huurtermijnen en wel 15 (vijf- tien) dagen vóór het begin van elke huurtermijn. Betaling van huurtermijnen vindt plaats middels automatische in- casso, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afspraken met of betalingen aan derden wor- den door Samsung Business Center niet erkend, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en voor ieder geval afzonderlijk overeengekomen.
13.2 Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of de automatische incasso wordt gestorneerd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Samsung Business Center, zonder dat enige ingebrekestel- ling vereist is, gerechtigd aan de Klant een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
13.3 Indien de Klant jegens Samsung Business Center in verzuim is, is hij verplicht, op grond van het bepaalde in artikel 6:96 lid 2, aanhef en onder c van het Burgerlijk Wetboek, Samsung Business Center de buitengerechtelijke kosten te vergoeden, zulks conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK) dan wel een daarvoor in de plaats komende regeling.
13.4 Indien op enig moment bij Samsung Business Center redelijke twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de Klant of over de (bereidheid tot) nakoming van diens verplichtingen jegens Samsung Business Center, heeft Sams- ung Business Center het recht, alvorens (verder) te presteren, van de Klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Samsung Business Center, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Samsung Business Center.
13.5 Weigering van de Klant om de verlangde zekerheid te stellen geeft Samsung Business Center het recht de Over- eenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht tot vergoeding van onkosten en winstderving. Alle kosten verbon- den aan het stellen van betalingszekerheden komen voor rekening van de Klant.
13.6 Indien in de financiële positie van de Klant na de totstandkoming van de Overeenkomst doch vóór de levering van de Producten en/of Diensten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Samsung Business Center gerechtigd ge- heel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel een wijziging van de betalings- voorwaarden te vorderen.
13.7 Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als de Klant optreedt, zijn zij jegens Samsung Business Cen- ter ieder hoofdelijk voor het geheel gebonden.
Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berusten alle Intellectuele Eigendomsrechten, die voortvloeien uit werkzaamheden uitgevoerd door of ten behoeve van Samsung Business Center bij de nakoming van een Overeen- komst, alsmede alle Intellectuele Eigendomsrechten op de door Samsung Business Center geleverde Producten en/of Diensten, exclusief en volledig bij Samsung Business Center en/of zijn onderaannemers of licentiegevers. Dit geldt ook voor alle Intellectuele Eigendomsrechten op en voortkomend uit de Specificaties.
14.2 Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Voorwaarden, brengen deze Voorwaarden geen Wijzigingen tot stand in de rechthebbenden op vóór het sluiten van deze Voorwaarden al bestaande Intellectuele Eigendomsrech- ten.
14.3 De Klant verbindt zich ertoe om Samsung Business Center nooit direct of indirect te beperken in het gebruik voor andere Klanten van dezelfde of vergelijkbare ideeën, concepten, Knowhow, technieken, systemen, Producten, Diensten of overige algemene kennis die Samsung Business Center in verband met de nakoming van zijn verplich- tingen op grond van een Overeenkomst heeft verkregen of zal verkrijgen.
14.4 De Klant zal de werken voortkomend uit of deel uitmakend van de Producten en/of de Diensten die worden be- schermd door Intellectuele Eigendomsrechten, uitsluitend gebruiken of openbaar maken aan derden voor zover Samsung Business Center hiertoe schriftelijk een licentie heeft verleend. Het is de Klant niet toegestaan eventueel bij de Producten en/of de Diensten afgeleverde documentatie en informatie, anders dan voor intern gebruik, te ko- piëren, te distribueren of anderszins te verspreiden of openbaar te maken.
14.5 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of Intellec- tuele Eigendomsrechten uit de Producten en de Diensten geheel of gedeeltelijk te verwijderen, te wijzigen of on- zichtbaar te maken, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Producten of de Diensten en de daarin vervatte Software.
14.6 Indien de Klant enig recht mocht verkrijgen op de Intellectuele Eigendomsrechten als bedoeld in artikel 14.1 zal de Klant die Intellectuele Eigendomsrechten op verzoek van Samsung Business Center kosteloos overdragen en, in- dien overdracht niet mogelijk is, gebruiksrechten aan Samsung Business Center verschaffen.

Artikel 15. Vrijwaring met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 Indien het gebruik of het bezit van de Producten en/of de Diensten door de Klant onverhoopt inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden of Samsung Business Center van oordeel is dat het gebruik of het bezit als zodanig kan worden aangemerkt, kan Samsung Business Center, wanneer Samsung Business Center dit wense- lijk acht, voor eigen rekening:

 • a. ten behoeve van de Klant het recht verwerven om het Product te blijven gebruiken en/of de Dienst te blijven leveren, zonder daarmee aansprakelijk te zijn voor de (vermeende) inbreuk;
 • b. de Producten en/of de Diensten wijzigen of vervangen om een (vermeende) inbreuk te voorkomen;
 • c. de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, door middel van een schriftelijke mededeling, voor zover de in- breuk betrekking heeft op de geleverde Producten en/of Diensten, onder terugbetaling aan de Klant van de door de Klant reeds betaalde Vergoedingen en onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van het Product en/of de Dienst tot aan de datum van de ontbinding.

Artikel 16. Softwarelicenties

16.1 Samsung Business Center verleent aan de Klant een niet- exclusieve licentie voor het gebruik van de Software on- der de voorwaarden uiteengezet in de artikelen 14 en 15 en onder eventuele aanvullende voorwaarden, die de Klant bij de levering van de Software ter beschikking worden gesteld, doch te allen tijde op voorwaarde dat de Klant zijn verplichtingen op grond van de betreffende Overeenkomst jegens Samsung Business Center nakomt.
16.2 De Klant zal zich onthouden van het kopiëren, verveelvoudigen of verhandelen van (enig deel van) de Software, behoudens voor zover expliciet toegestaan in de Overeenkomst en behoudens voor zover dit in de gegeven om- standigheden wettelijk is toegestaan.
16.3 Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant gerechtigd:

 • a. een kopie van de Software te gebruiken, op te slaan, te laden, te installeren, uit te voeren of weer te geven voor eigen gebruik;
 • b. een redelijk aantal back- ups (kopieën) te maken van de Software, ten behoeve van het toegestane gebruik, onder de voorwaarde dat op alle kopieën, overeenkomstig de vermelding op de originele kopie van de aan de Klant geleverde Software, is aangegeven dat de auteursrechten daarop aan Samsung Business Center toebe- horen.

16.4 Voor zover de door Samsung Business Center geleverde Software van derden afkomstig is en/of aan derden toebe- hoort, gelden de bepalingen van dit artikel 16 eveneens. In dat geval verleent Samsung Business Center de Klant een sublicentie op deze Software van derden onder de voorwaarden van de overeenkomst tussen Samsung Busi- ness Center en de licentiegever, daaronder begrepen de eventueel toepasselijke algemene voorwaarden van de be- treffende licentiegever, die de Klant desgewenst bij Samsung Business Center kan opvragen, waarna Samsung Bu- siness Center deze per omgaande kosteloos zal toezenden. Indien de licentiegever dit wenst, zal de Klant eraan meewerken om rechtstreeks met de licentiegever een afzonderlijke licentieovereenkomst sluiten.
16.5 De Klant zal zich onthouden van het decompileren, van reverse- engineering, van demontage of van het op andere wijze terugbrengen van (een deel van) de Software, dan wel derden toe te staan dit te doen. Behoudens ten aan- zien van door Samsung Business Center geleverde Software van derden, levert Samsung Business Center op ver- zoek van de Klant de interfacegegevens die nodig zijn om interoperabiliteit tussen de Software en onafhankelijk daarvan vervaardigde computerprogramma’s mogelijk te maken, zulks na vooruitbetaling van de redelijke kosten, die Samsung Business Center, in verband hiermee, moet maken.
16.6 De Klant zal de Software en andere relevante documentatie uitsluitend dan mogen exporteren uit het land waar de Klant deze oorspronkelijk heeft verkregen, indien hij zich houdt aan de toepasselijke import- en exportwetten, re- gels en andere regelgeving van toepassing op (een deel van) de Software en hij de benodigde toestemming van de betreffende overheden heeft verkregen.
16.7 De broncode van de Software en de bij de ontwikkeling van de Software voortgebrachte technische documentatie worden niet aan de Klant ter beschikking gesteld.
16.8 Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht van de Software, om welke reden dan ook, zal de Klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Software aan Samsung Business Center retourneren, voor zover de Software geen onlosmakelijk geheel vormt met de overige onderdelen van het Product en/of de Dienst. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Klant bij het einde van het gebruiksrecht die exemplaren van de Software, die geen on- losmakelijk geheel vormen met de overige onderdelen van het Product en/of de Dienst, zal vernietigen, zal de Klant van zodanige vernietiging onverwijld schriftelijk melding aan Samsung Business Center maken en desgevraagd van de vernietiging bewijs leveren met behulp van een verklaring van een onafhankelijke deskundige.
16.9 Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst, zal de Klant zelf nagaan of de Software upgrades of nieuwe versies geschikt zijn voor gebruik conform de Specificaties. De Software upgrades of nieuwe versies kunnen op verzoek door Samsung Business Center worden geleverd, wanneer deze aan Samsung Business Center ter beschik- king staan, maar uitsluitend voor de periode en onder de voorwaarden die Samsung Business Center uit commerci- eel en praktisch oogpunt haalbaar acht.

Artikel 17. Overmacht

17.1 Indien één van partijen wegens overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan stelt deze partij de andere partij onmiddellijk van deze overmacht in kennis, onder vermelding van alle bijzon- derheden, waaronder een redelijke schatting van de verwachte duur van de overmacht. Voorts houdt deze partij de andere partij op de hoogte van alle ontwikkelingen, die verband houden met de overmacht. Om de overmacht zo spoedig mogelijk te kunnen beëindigen, is de partij die in overmacht verkeert, verplicht die maatregelen te treffen, die van een redelijk en zorgvuldig handelende partij mag worden verwacht. Dergelijke maatregelen komen voor re- kening en risico van de partij die in overmacht verkeert.
17.2 Van overmacht is sprake indien een partij zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten zijn schuld liggen en bovendien niet krachtens Wet, een door hem gege- ven garantie of in het verkeer geldende opvattingen aan hem kan worden toegerekend. Onder overmacht worden mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epide- mieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen het bedrijf van Samsung Business Center, in- of uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, Wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale overheidsinstanties.
17.3 Samsung Business Center is nimmer aansprakelijk voor schade die uit overmacht voortvloeit. Samsung Business Center kan aldus door de Klant nimmer tot schadevergoeding worden aangesproken.
17.4 Bij tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de Overeenkomst, welke door de si- tuatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort.
17.5 Bij gedeeltelijke nakoming door Samsung Business Center zal de Klant een evenredig gedeelte van de Vergoedin- gen verschuldigd zijn.
17.6 Ingeval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Samsung Business Center als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
17.7 Indien een opschorting als hiervoor bedoeld meer dan 3 (drie) maanden heeft geduurd of indien naar het oordeel van zowel Samsung Business Center als de Klant al bij voorbaat vast staat dat deze meer dan 3 (drie) maanden zal duren, kan ieder der partijen de Overeenkomst, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, per aangete- kende brief met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat de wederpartij daarbij tot enige (schade)vergoeding is gehouden.

Artikel 18. Schuldeisersverzuim

18.1 Een tekortkoming kan Samsung Business Center nimmer worden toegerekend in het geval Samsung Business Cen- ter zich op schuldeisersverzuim kan beroepen. Van schuldeisersverzuim is onder meer sprake als zijdens de Klant niet of ondeugdelijk wordt zorg gedragen voor:

 • a. het installeren en/of onderhouden van een systeem ter correctie van fouten, actuele Software upgrades of nieuwe versies, die Samsung Business Center geleverd heeft of die in het algemeen door Samsung Business Center of andere leveranciers beschikbaar worden gesteld;
 • b. het voldoen van de Werkomgeving van de Klant aan relevante Wet- en regelgeving en verplichte industrie- normen, welke van toepassing kunnen zijn;
 • c. toereikende, behoorlijke en/of volledige voorbereiding en/of onderhoud van de Werkomgeving van de Klant;
 • d. een doen of nalaten van de Klant of van een derde waardoor Samsung Business Center geheel of gedeeltelijk in staat is zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins na te komen.

Artikel 19. Verzuim, ontbinding en beëindiging

19.1 Indien de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, is de Klant, zonder verdere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is Samsung Business Cen- ter gerechtigd:

 • a. de uitvoering van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende verbintenissen op te schorten totdat de Klant alsnog aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan;
 • b. de Overeenkomst en de daarmee samenhangende verbintenissen geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

19.2 De Overeenkomst is van rechtswege geëindigd, zonder dat Samsung Business Center daarvan een voorafgaande mededeling aan de Klant hoeft te doen, wanneer zich ten aanzien van de Klant één van de hierna vermelde om- standigheden voordoet:

 • a. aanvraag van faillissement en/of noodregeling of faillietverklaring en/of van toepassingverklaring noodrege- ling;
 • b. aanvraag van surseance van betaling;
 • c. het van toepassing verklaren van een wettelijke schuldsaneringsregeling;
 • d. aanvraag of van toepassingverklaring van een insolventieregeling;
 • e. aanbieding van enig akkoord aan crediteuren;

19.3 In de gevallen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, zijn alle vorderingen van Samsung Business Center op de Klant uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar, hetgeen eveneens inhoudt dat ook alle toekomstige Vergoedingen uit hoofde van het nog resterende gedeelte van de Overeenkomst opeisbaar zijn. Indien in de Overeenkomst geen minimum aantal afdrukken is overeengekomen en de Overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd of ontbonden, dan zal bij de berekening van de toekomstige Vergoedingen uit hoofde van het nog resterende gedeelte van de Overeenkomst worden uitgegaan van het gemiddelde aantal afdrukken per maand over de twaalf direct voorafgaande maanden. Tevens is Samsung Bu- siness Center in deze gevallen gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 7.2 onverlet.
19.4 Het bepaalde in de vorige leden doet niets af aan de overige rechten van Samsung Business Center op grond van de Wet en/of de Overeenkomst.
19.5 De Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen en handelingen te verrichten teneinde Samsung Business Center in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren op straffe van een onmiddellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van 10% (tien procent) van de som van de krachtens de Overeenkomst door de Klant nog te betalen Vergoedingen, voor elke dag dat Samsung Business Center belemmerd wordt zijn rechten te effectueren.
19.6 Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat de Klant niet van de hieruit voortvloeiende verplichtingen die na de Overeenkomst behoren voort te duren, zoals bepalingen ter zake geheimhouding, eigendomsvoorbehoud, Intellec- tuele Eigendomsrechten alsmede (limitering van) aansprakelijkheid en (beperking van) vergoeding van schade.

Artikel 20. Overdracht rechten en verplichtingen

20.1 Samsung Business Center is te allen tijde gerechtigd zijn uit hoofde van de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen – zijn rechtsverhouding tot de Klant – inclusief de eigendom van de Producten die onderwerp zijn van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zoals een financieringsinstelling of een leasemaatschappij (hierna: de Leasemaatschappij). De Klant verleent bij voorbaat zijn toestemming en medewer- king aan de in de vorige volzin bedoelde overdracht. Wanneer in het kader van contractsoverneming tevens Pro- ducten in eigendom overgaan van Samsung Business Center op de Leasemaatschappij, verklaart de Klant bij voor- baat de eigendomsrechten van de Leasemaatschappij op de Producten te zullen respecteren. De Leasemaatschappij zal steeds bevoegd zijn om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
20.2 De Klant zal eventuele aanspraken op Samsung Business Center – hoe ook genaamd – niet aan de Leasemaat- schappij tegenwerpen of daaraan (opschortings)rechten ontlenen. De Klant zal evenmin aanspraken op Samsung Business Center verrekenen met aan de Leasemaatschappij te verrichten betalingen.
20.3 De Klant mag niet zonder schriftelijke toestemming van Samsung Business Center rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden overdragen. Ingeval Samsung Business Center zijn medewerking verleent aan de in de vorige volzin bedoelde contractsoverneming (overdracht), is de Klant daarvoor aan Samsungn Business Center een vergoeding verschuldigd wegens administratiekosten. Deze vergoeding bedraagt EUR 250,– (tweehonderd vijftig euro) exclusief BTW ingeval het om een over te dragen contractswaarde gaat van minder dan EUR 1.000.000,– (één miljoen euro), en EUR 500,– (vijfhonderd euro) ingeval het om een over te dragen con- tractswaarde gaat van EUR 1.000.000,– (één miljoen euro) of meer.

Artikel 21.Sublease en derdenbeding

21.1 De Klant verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat de eigendom van de Producten bij de Leasemaatschappij kan (komen te) berusten of dat de Producten kunnen zijn (of worden) verpand aan de Leasemaatschappij, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen de Leasemaatschappij van Samsung Business Center te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseover- eenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
21.2 Indien Samsung Business Center jegens de Leasemaatschappij op enig moment in verzuim zou raken en de Leasemaatschappij op grond daarvan van de Klant de afgifte van de Producten zou vorderen, zal de Klant ge- houden zijn de Producten aan de Leasemaatschappij af te geven op de door de Leasemaatschappij aangewe- zen locatie zonder recht op retentie.
21.3 Als gevolg van de opeising van de Producten door de Leasemaatschappij, zoals in het vorige lid bedoeld, of in- dien zich de situatie voordoet als bedoeld in het volgende lid, wordt de Overeenkomst tussen Samsung Busi- ness Center en de Klant met onmiddellijke ingang van rechtswege beëindigd.
21.4 Indien de situatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel zich voordoet en de Leasemaatschappij het gebruik van de Producten door de Klant zou willen continueren, dan is de Klant gehouden om met de Leasemaatschappij een huurovereenkomst aan te gaan voor de resterende looptijd van de Overeenkomst onder gelijkluidende condi- ties.
21.5 De toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Artikel 22. Onderaanneming

22.1 De Klant stemt er op voorhand mee in als Samsung Business Center voor de levering van de Producten en/of de Diensten onderaannemers inschakelt.
22.2 Voor zover Samsung Business Center zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft uitbe- steed, zal Samsung Business Center nochtans verantwoordelijk blijven jegens de Klant voor de behoorlijke en vol- ledige nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 23. Gebruik van persoonsgegevens

23.1 Zowel Samsung Business Center als de Klant zullen zich houden aan de geldende wet- en regelgeving ter bescher- ming van de privacy, meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG)
23.2 Ingeval met de Producten of Diensten van Samsung Business Center persoonsgegevens worden verwerkt en Samsung Business Center hierbij optreedt als “verwerker” in de zin van artikel 4 onder 8 AVG en de Klant als “ver- werkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 4 onder 7 AVG, dan maakt de als Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden behorende “verwerkersovereenkomst”, waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrek- king tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens, integraal onderdeel uit van de Overeenkomsten tus- sen Samsung Business Center en de Klant.

Artikel 24. Reikwijdte Overeenkomst

24.1 De Klant is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die niet uitdrukkelijk bij of krachtens de Overeenkomst aan Samsung Business Center zijn opgedragen of die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van Samsung Business Center op grond van de Overeenkomst.
24.2 Tenzij Samsung Business Center schriftelijk anders heeft verklaard, erkent en aanvaardt de Klant dat, indien de Klant Samsung Business Center verzoekt dergelijke werkzaamheden te verrichten, hij voor dit werk een Vergoeding aan Samsung Business Center dient te betalen en dat een dergelijke Vergoeding wordt vastgesteld op basis van de op dat moment bij Samsung Business Center gangbare uurtarieven en materiaalkosten.

Artikel 25. Vertrouwelijkheid

25.1 De inhoud van de Overeenkomst en alle informatie die door partijen zijn verkregen in het kader van de Overeen- komst, met uitzondering van gegevens die publiekelijk bekend zijn, worden door Partijen als strikt vertrouwelijke informatie beschouwd. Partijen betrachten volledige geheimhouding ten aanzien van de vertrouwelijke informatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende 3 (drie) jaar na afloop van de Overeenkomst.
25.2 Partijen verspreiden de vertrouwelijke informatie binnen hun organisatie niet in ruimere kring dan voor een be- hoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Partijen verplichten hun personeel deze geheimhou- dingsbepalingen na te leven.
25.3 Onder de in de vorige leden bedoelde vertrouwelijke informatie wordt onder meer begrepen: informatie over de wijze van bedrijfsvoering, specifieke Knowhow en financiële en technische gegevens.
25.4 Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend aan derden verstrekt na verkrijging van Schriftelijke toestemming van de andere Partij daartoe en in de gevallen waarin dit wettelijk verplicht is.
25.5 Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Samsung Business Center om de in dit artikel bedoelde vertrou- welijke informatie te delen met de Leasemaatschappij, ingeval Samsung Business Center zijn rechtsverhouding tot de Klant uit hoofde van een Huurovereenkomst overdraagt aan een Leasemaatschappij. Samsung Business Center zal in dat geval van de Leasemaatschappij eisen dat ook zij vertrouwelijk omgaat met de in dit artikel bedoelde in- formatie.

Artikel 26. Wijziging van deze Voorwaarden

26.1 Samsung Business Center is gerechtigd deze Voorwaarden op ondergeschikte punten te wijzigen. Samsung Busi- ness Center maakt Wijzigingen van deze Voorwaarden tenminste 10 (tien) kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend. Bedoelde Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.
26.2 Samsung Business Center maakt de in het vorige lid bedoelde Wijzigingen bekend door middel van een persoonlijke kennisgeving, en/of door middel van een algemene kennisgeving op de website van Samsung Business Center.
26.3 De in het eerste lid van dit artikel bedoelde Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkom- sten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
26.4 De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien Samsung Business Center deze Voorwaarden wijzigt.

Artikel 27. Overige bepalingen

27.1 Een verzuim van een partij om een recht uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te oefenen of uit te stellen zal niet gelden als het afstand doen van een dergelijk recht. Een enkelvoudige of gedeeltelijke uitoe- fening van een recht uit hoofde van de Overeenkomst door een partij zal geen andere of verdere uitoefening van dat recht of van andere rechten uitsluiten.
27.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst geacht wordt ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar te zijn, zal zulks de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminde- ren.
27.3 Deze Voorwaarden zijn gratis op te vragen bij Samsung Business Center en te vinden op zijn website.

Artikel 28. Gewijzigde omstandigheden

28.1 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals een wijziging in Wet- en regelgeving, waardoor ongewij- zigde instandhouding van de Overeenkomst door Samsung Business Center, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer mag worden verwacht, dan passen partijen de bestaande Overeenkomst voor zover noodza- kelijk aan.
28.2 Indien in de het eerste lid van dit artikel bedoelde situatie partijen de bestaande Overeenkomst niet kunnen aan- passen, dan treden zij met elkaar in overleg over het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Artikel 29. Rechtskeuze en bevoegde rechter

29.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
29.2 Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen, zullen, voor zover niet anders door de Wet dwingend voorgeschreven, worden voorge- legd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

Bijzondere Voorwaarden Serviceovereenkomsten

Artikel 30. Serviceovereenkomst

30.1 De verplichting van Samsung Business Center om de Klant Service te verlenen, dient te allen tijde schriftelijk te zijn vastgelegd, bij gebreke waarvan Samsung Business Center niet gehouden kan worden de Klant Service te ver- lenen. Indien bij de Overeenkomst geen Service is overeengekomen, maar de Klant dit toch wenst, zal Samsung Business Center de Klant dienaangaande een voorstel doen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van deze Voorwaarden. Indien de Klant het aanbod niet aanvaardt, is hij Samsung Business Center nochtans de kosten verschuldigd die Samsung Business Center heeft moeten maken om de Klant een op maat gesneden aanbod te doen.
30.2 Wanneer binnen de onderneming van de Klant meerdere Producten aanwezig zijn, die naar het oordeel van Sams- ung Business Center als aanvullend of gelijksoortig kunnen worden beschouwd, heeft Samsung Business Center het recht om van de Klant te verlangen dat ten aanzien van al deze Producten een Serviceovereenkomst wordt afgeslo- ten. Of sprake is van gelijksoortige Producten is uitsluitend ter beoordeling aan Samsung Business Center en is mede afhankelijk van de toepassing van dezelfde technologie en/of het gebruik van dezelfde soort toner.

Artikel 31. Bijzondere verplichtingen van de Klant

31.1 De Klant zal de Producten deskundig (doen) gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en uitgerust zo- mede in overeenstemming met de handleiding en instructies, en deze met zorg behandelen en beschermen tegen beschadiging, in het bijzonder door vocht, stof en klimatologische invloeden.
31.2 De Klant zal de door Samsung Business Center gegeven aanwijzingen, instructies en voorschriften ten aanzien van gebruik en onderhoud van de Producten, zoals vastgelegd in het bedieningsvoorschrift, nauwkeurig in acht nemen en uitvoeren.
31.3 De Klant zal met de Producten geen Verbruiksmaterialen verwerken, welke niet voldoen aan de door Samsung Bu- siness Center gegeven Specificaties.
31.4 Het is de Klant niet toegestaan Wijzigingen, aanpassingen, aanvullingen, verbeteringen en dergelijke op de Produc- ten of het systeem waarbinnen deze functioneren, aan te brengen of door derden te laten aanbrengen, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Business Center, bij gebreke waarvan alle verplichtingen van Samsung Business Center onmiddellijk vervallen.
31.5 Het is de Klant niet toegestaan de werkzaamheden die vallen onder het begrip Service, zelf te (doen) verrichten tenzij Samsung Business Center hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 32. Uitvoering van de Service

32.1 Samsung Business Center zal de Service aan de Producten uitvoeren op het plaatsingsadres, dan wel, in overeen- stemming met het bepaalde in artikel 9.7 in de repairshop van Samsung Business Center of een door Samsung Bu- siness Center aangewezen derde. Tijdens de Servicewerkzaamheden dient geschikt personeel van de Klant, zoals een systeembeheerder, aanwezig te zijn.
32.2 Alle werkzaamheden zullen door of namens Samsung Business Center in beginsel worden verricht tijdens Kantoor- uren.
32.3 Samsung Business Center zal het personeel waarvan hij zich bedient opdragen de door de Klant te verstrekken voorschriften en reglementen op te volgen, zoals die gelden ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu op zijn terreinen en in zijn gebouwen.
32.4 Alle door Samsung Business Center bij de uitvoering van de Service vervangen (onderdelen van) Producten worden of blijven eigendom van Samsung Business Center.
32.5 In aanvulling op artikel 22 van deze Voorwaarden, geldt dat de Service geheel of gedeeltelijk in onderaanneming kan worden uitgevoerd door een door Samsung Business Center aangewezen derde. Op de uitvoering van de Servi- ce zijn alsdan mede de voorwaarden van die derde van toepassing, waarvan de Klant op diens eerste verzoek kos- teloos een exemplaar zal worden toegezonden.

Artikel 33. Servicevergoeding

33.1 Samsung Business Center verricht de Service tegen betaling van de met de Klant schriftelijk overeengekomen Ver- goeding. Indien geen Vergoeding is overeengekomen, zal de Vergoeding berekend worden op basis van de op het moment van de uitvoering van de Service bij Samsung Business Center geldende tarieven en prijzen. Samsung Bu- siness Center zal periodiek – tenzij anders overeengekomen, per 3 (drie) maanden – bij vooruitbetaling factureren.
33.2 Samsung Business Center is gerechtigd de Vergoeding voor de Service te verhogen, indien de maximale periode waarvoor Samsung Business Center heeft aangegeven voor het betreffende Product Service te willen verlenen, is bereikt en de Klant desondanks te kennen geeft de Serviceovereenkomst te willen voortzetten.
33.3 Aan de Klant zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de op het moment van de uitvoering geldende ta- rieven en prijzen van Samsung Business Center, de kosten van:

 • a. uitvoering van door de Klant mondeling of schriftelijk gegeven orders, die niet onder de Serviceovereenkomst vallen;
 • b. werkzaamheden die het gevolg zijn van een tekortkoming zijdens de Klant;
 • c. wachttijden, indien een Servicetechnicus zijn werkzaamheden niet kan aanvangen of voortzetten ten gevolge van aan de Klant toe te rekenen oorzaken;
 • d. werkzaamheden buiten Kantooruren;
 • e. door de Klant zonder voldoende grond verzochte Service;
 • f. Verbruiksmaterialen, voor zover (1) de levering van de Verbruiksmaterialen deel uit maakt van de Overeen- komst en (2) het verbruik het door Samsung Business Center gespecificeerde maandelijkse verbruik over- schrijdt;
 • g. werkzaamheden wegens ondeskundig gebruik van de Producten of gebruik van ongeschikte Verbruiksmate- rialen;
 • h. werkzaamheden die verband houden met uitzonderlijke (piek)belasting van (rand)apparatuur;
 • i. extra kosten in het geval dat het plaatsingsadres en/of het adres waar de werkzaamheden moeten worden verricht zich niet op het vasteland van Nederland bevindt, zoals extra reistijd en kosten verbonden aan transport.

33.4 De door Samsung Business Center opgegeven Vergoeding geldt voor een periode van 12 (twaalf) maanden. Sams- ung Business Center zal deze Vergoeding telkens voorafgaande aan de volgende 12 (twaalf) maanden vaststellen. Deze Wijziging zal minimaal 30 (dertig) dagen voorafgaande aan de beoogde ingangsdatum worden bekendge- maakt. Indien en voor zover dit leidt tot een stijging van de maandelijkse Vergoeding met een percentage van meer dan 15% (vijftien procent), heeft de Klant het recht de Huurovereenkomst en de Serviceovereenkomst schrif- telijk op te zeggen binnen 3 (drie) weken na bekendmaking van de prijsstijging en in ieder geval voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum. Bij het berekenen van het in dit lid genoemde percentage, blijven buiten beschouwing de verhoging van de Vergoeding op grond van lid 1 en lid 2 van dit artikel alsmede de kosten die aan de Klant in rekening worden gebracht op grond van artikel 33.3 sub a tot en met g.

Artikel 34. Tellerstanden

34.1 In het geval de Vergoeding gebaseerd is op een schatting van het aantal door de Klant te maken afdrukken en de berekening daarvan plaatsvindt door middel van in of aan de Producten aanwezige tellers, is de Klant verplicht op de laatste werkdag van elke overeengekomen periode de tellerstand(en) te noteren op de daartoe door Samsung Business Center verstrekte tellerstandkaarten en deze kaarten per omgaande aan Samsung Business Center terug te sturen, dan wel de tellerstanden, op de door Samsung Business Center aangegeven wijze, per e-mail, internet of andere overeengekomen methode aan Samsung Business Center te doen toekomen.
34.2 Indien de tellerstandopgave niet binnen een week na afloop van de betreffende periode door Samsung Business Center is ontvangen, heeft Samsung Business Center het recht om zelf een afdrukvolume te schatten en zo nodig de Vergoeding daarop aan te passen en aan de Klant in rekening te brengen, zulks vermeerderd met de admini- stratiekosten die Samsung Business Center voor die schatting heeft moeten maken.
34.3 Samsung Business Center behoudt zich het recht voor op elk moment het daadwerkelijke afdrukvolume en/of het door Samsung Business Center op grond van artikel 34.2 geschatte volume te vergelijken met het vooraf bereken- de volume en de Vergoeding zo nodig dienovereenkomstig aan te passen.
34.4 Defecten aan de teller(s) van de Producten dienen uiterlijk binnen 8 (acht) Kantooruren na het ontstaan hiervan door de Klant aan Samsung Business Center te worden gemeld en zullen door Samsung Business Center of door een door Samsung Business Center aan te wijzen derde, zo spoedig mogelijk worden hersteld.
34.5 Indien de Klant een defect aan de teller(s) niet of niet-tijdig meldt, geldt het bepaalde in artikel 34.3 dienovereen- komstig.

Artikel 35. Storingsmelding en Responsetijd

35.1 De Klant zal storingen in de Producten direct na het optreden daarvan schriftelijk aan de Servicedienst van Sams- ung Business Center melden, onder gespecificeerde opgave van de geconstateerde symptomen en het juiste type- en serienummer van het Product. Deze melding en opgave zullen worden gedaan door ter zake zo kundig mogelijke medewerkers van de Klant, die zoveel mogelijk het vaste aanspreekpunt van Samsung Business Center en diens Servicetechnici zullen zijn.
35.2 Samsung Business Center streeft naar een zo kort mogelijke Responsetijd. De gemiddelde Responsetijd ligt op minder dan acht Kantooruren, doch het betreft in dezen een inspanningsverplichting van Samsung Business Center en geen resultaatsverbintenis. Er is dus geen sprake van enige tekortkoming zijdens Samsung Business Center als ten aanzien van een specifieke melding niet binnen de gemiddelde Responsetijd een aanvang wordt gemaakt met het herstel van de gemelde storing.

Artikel 36. Duur Serviceovereenkomst

36.1 De duur van de Serviceovereenkomst wordt in de Serviceovereenkomst vastgelegd. Indien, om welke reden dan ook, daarin geen bepaalde duur is overeengekomen, wordt de Serviceovereenkomst geacht voor 12 (twaalf) maan- den te zijn aangegaan.
36.2 Na het verstrijken van de in artikel 36.1 bedoelde duur, wordt de Serviceovereenkomst steeds stilzwijgend, aan- sluitend en onder dezelfde voorwaarden en condities, verlengd met een periode van 12 (twaalf) maanden, behou- dens (a) wanneer één van partijen uiterlijk 6 (zes) maanden vóór de afloop van de (stilzwijgend verlengde) Servi- ceovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven de Serviceovereenkomst niet te willen verlengen of (b) inge- val de maximale periode is bereikt waarvoor Samsung Business Center heeft aangegeven voor het betreffende Pro- duct Service te willen verlenen. Ingeval Samsung Business Center zijn rechtsverhouding uit hoofde van de Over- eenkomst met de Klant – de Serviceovereenkomst daaronder begrepen – geheel of gedeeltelijk krachtens het be- paalde in artikel 20 van deze voorwaarden heeft overdragen aan een derde, machtigt de Klant Samsung Business Center alsdan bij voorbaat om namens hem de Overeenkomst met inachtneming van het bepaalde in dit artikel op te zeggen.
36.3 In alle gevallen geldt dat de duur van de Serviceovereenkomst met betrekking tot de gehuurde Producten gelijk is aan de duur van de Huurovereenkomst. Bij beëindiging van de gebruiksrechten van de Software eindigt de Servi- ceovereenkomst voor zover betrekking hebbend op die Software.

Bijzondere Voorwaarden Huurovereenkomsten

Artikel 37. Eigendom en risico
37.1 De Klant erkent dat de Producten (intellectueel) eigendom zijn en blijven van Samsung Business Center dan wel de onderaannemers en/of licentiegevers van Samsung Business Center. Alle door een Klant of een derde aan de Pro- ducten ingebouwde of aangebrachte onderdelen blijven of worden (intellectueel) eigendom van Samsung Business Center of genoemde onderaannemers en/of licentiegevers, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.
37.2 De Klant dient zich te verzekeren voor alle mogelijke schade aan de Producten. De Klant is verplicht de instructies en voorschriften die Samsung Business Center en/of de verzekeringsmaatschappij dienaangaande geven, stipt op te volgen en alle mogelijke medewerking te verlenen aan spoedige afhandeling van eventuele schade.
37.3 De Klant zal alle handelingen, toezeggingen en/of verklaringen nalaten, waaruit erkenning van een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en zich in het algemeen onthouden van alles wat de belangen van Samsung Business Center en/of zijn verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden.
37.4 Vermissing, diefstal of tenietgaan van Producten, alsmede iedere schade, welke al dan niet door schuld van de Klant aan de Producten en/of door de Producten aan derden is toegebracht, dient door de Klant onmiddellijk aan Samsung Business Center telefonisch te worden gemeld en direct daarna via een aangetekende brief door de Klant te worden bevestigd.
37.5 Zodra de Klant vermoedt dat één of meer Producten zijn gestolen, is de Klant verplicht onverwijld daarvan aangifte te doen bij de politie en Samsung Business Center een afschrift van het proces-verbaal te doen toekomen.
37.6 Verlies of beschadiging van de Producten geeft de Klant geen recht op Wijziging, beëindiging of ontbinding van eni- ge Overeenkomst, zulks onder handhaving van de verplichtingen van Samsung Business Center uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 38. Huurprijs

38.1 De door de Klant te betalen Vergoeding bestaat uit een vast en variabel deel. Het vaste deel is gebaseerd op een basisaantal door de Klant te maken afdrukken. Indien en voor zover de Klant meer afdrukken maakt, is hij daar- voor een extra (variabele) vergoeding verschuldigd.
38.2 De overeengekomen Vergoedingen gelden voor een periode van 12 (twaalf) maanden. Samsung Business Center zal deze telkens voorafgaande aan de volgende 12 (twaalf) maanden vaststellen. Wijzigingen zullen minimaal 30 (dertig) dagen voorafgaande aan de ingangsdatum worden bekendgemaakt. Indien en voor zover dit leidt tot een stijging van de in totaal maandelijks te betalen Vergoeding met een percentage van meer dan 15% (vijftien pro- cent), heeft de Klant het recht de Huurovereenkomst en de Serviceovereenkomst met betrekking tot de gehuurde Producten met ingang van de beoogde ingangsdatum van de nieuwe Vergoeding schriftelijk binnen 30 (dertig) da- gen na bekendmaking van de prijsstijging en in ieder geval voorafgaand aan de beoogde ingangsdatum op te zeg- gen.
38.3 De vaste Vergoeding zoals bedoeld in artikel 38.1 is steeds per 3 (drie) maanden en bij vooruitbetaling verschul- digd, tenzij anders overeengekomen. De Vergoeding die de Klant verschuldigd is voor de afdrukken boven het ba- sisaantal afdrukken, is steeds bij achterafbetaling, na facturatie, verschuldigd over de periode zoals die schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Er zal geen verrekening plaatsvinden indien in enige voorafgaande periode minder afdrukken zijn gemaakt dan het overeengekomen aantal basisaantal afdrukken.
38.4 In het geval dat de berekening van het aantal door de Klant gemaakte afdrukken plaatsvindt door middel van in of op de Producten aanwezige tellers, geldt het bepaalde overeenkomstig artikel 34, met dien verstande dat Samsung Business Center op grond van dat artikel het recht heeft een geschat afdrukvolume in rekening te brengen.
38.5 Samsung Business Center heeft het recht van de Klant betaling van een waarborgsom te eisen. Ter zake wordt geen rente vergoed. Bij het einde van een Huurovereenkomst wordt de waarborgsom verrekend met eventuele vorderingen van Samsung Business Center op de Klant.

Artikel 39. Relatie tot Serviceovereenkomst

39.1 Indien een Huurovereenkomst wordt aangegaan, is de Klant verplicht tevens een Serviceovereenkomst te sluiten met betrekking tot de gehuurde Producten. Indien geen Serviceovereenkomst tot stand mocht komen, is Samsung Business Center na ingebrekestelling, waarbij de Klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog een Service- overeenkomst aan te gaan, gerechtigd de Huurovereenkomst te beëindigen.

Artikel 40. Duur van de Huurovereenkomst

40.1 Het bepalen van de aanvang, duur en verlenging van de Huurovereenkomst geschiedt overeenkomstig de bepalin- gen van de Serviceovereenkomst.
40.2 De Klant is verplicht de Producten vanaf de dag waarop de Huurovereenkomst eindigt in oorspronkelijke, goede en gereinigde staat, behoudens normale gebruiksslijtage, aan Samsung Business Center voorterugname ter beschik- king te stellen. Teneinde de inname te (doen) realiseren, verleent de Klant Samsung Business Center of de door hem ingeschakelde derden toestemming zijn gebouwen en terreinen te betreden. De aan de inname verbonden kosten, zoals de-installatie- en transportkosten, zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet-nakoming van het bepaalde in dit artikellid, is de Klant van rechtswege in gebreke en verbeurt hij een on- middellijk opeisbare, niet voor matiging vatbare boete van EUR 500,– (vijfhonderd euro) per dag dat hij in gebreke blijft de Producten beschikbaar te stellen en te houden dan wel in te leveren, zulks onverminderd de overige rech- ten van Samsung Business Center.

Artikel 41. Aanvullende garanties en verplichtingen van de Klant

41.1 De Klant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Samsung Business Center de Huurovereenkomst alsmede het be- talingsverloop, voor zover van toepassing, kan melden aan het Bureau Krediet Registratie. De Klant verklaart reeds nu voor alsdan daarmee akkoord te gaan.
41.2 De Klant verklaart er tevens van op de hoogte te zijn dat Samsung Business Center zijn persoonsgegevens en eventuele andere gegevens van de Klant gebruikt bij de totstandkoming en de naleving van de Huurovereenkomst met betrekking tot financiële diensten en het beheren van de relaties die daaruit voortvloeien, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand van Samsung Business Center.
41.3 Voorts verklaart de Klant ervan op de hoogte te zijn dat Samsung Business Center de gegevens van de Klant, met het oog op het voorgaande, voor administratieve doeleinden, alsook ter bevordering van de efficiency van de be- drijfsvoering van Samsung Business Center, ter beschikking stelt aan derden binnen en buiten de groep van ven- nootschappen waartoe Samsung Business Center behoort, zowel binnen als buiten Nederland, alsmede de Lease- maatschappij aan wie Samsung Business Center zijn rechtsverhouding tot de Klant uit hoofde van de Huurovereen- komst heeft overgedragen, met inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke Wet- en regelgeving. De Klant verklaart zich reeds nu voor alsdan met al het voorgaande in te stemmen. Bijzondere Voorwaarden IT-netwerkinstallatie en Consultancy

Artikel 42. Toepasselijkheid Bijzondere Voorwaarden IT-netwerkinstallatie en Consultancy

42.1 De hierna volgende bepalingen zijn steeds van toepassing, naast de artikelen 1 tot en met 29, op Overeenkomsten waarbij Samsung Business Center Producten levert aan de Klant, die aangepast moeten worden aan de onderne- ming van de Klant en/of waarbij Samsung Business Center Diensten verricht op het gebied van ontwikkeling, in- stallatie en/of ondersteuning van het informatietechnologienetwerk van de Klant, of in het geval de hierna volgen- de bepalingen expliciet van toepassing worden verklaard.

Artikel 43. Verantwoordelijkheden van de Klant

43.1 Voor zover deel uitmakend van de Specificaties, is de Klant volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledig- heid van de Technische Eisen van de Klant en voor de totstandkoming van de Service Levels.
43.2 De Klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, vervanging, herstel of aanpassing, indien de Pro- ducten en/of Diensten niet voldoen aan de Technische Eisen van de Klant, die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de Specificaties en/of niet door partijen uitdrukkelijk, schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 44. Acceptatietesten

44.1 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing voor zover partijen een Acceptatietest zijn overeengekomen.
44.2 Als één of meer Producten en/of Diensten klaar zijn om getest te worden, stelt Samsung Business Center de Klant hiervan op de hoogte. Acceptatietesten worden uitgevoerd door Samsung Business Center teneinde aan te tonen dat één of meer Producten en/of Diensten in belangrijke mate voldoen aan de Technische Eisen van de Klant. Ac- ceptatietesten kunnen door Samsung Business Center worden uitgevoerd na levering van de Producten en/of Dien- sten aan de Klant, of op enig ander moment in het leveringstraject.
44.3 De Klant verplicht zich op verzoek van Samsung Business Center, kosteloos die assistentie en ondersteuning te bieden, die Samsung Business Center van tijd tot tijd nodig kan hebben bij de uitvoering van de Acceptatietesten. Deze Acceptatietesten kunnen worden bijgewoond door een bevoegde vertegenwoordiger van de Klant.
44.4 Acceptatie vindt plaats op het moment dat Samsung Business Center de Klant schriftelijk meedeelt dat een Product of Dienst met succes de Acceptatietesten heeft doorstaan, in overeenstemming met de Overeenkomst. Bij ont- vangst door de Klant van een dergelijk bericht van Samsung Business Center, dient de Klant volledigheidshalve een door hem ondertekend Acceptatiecertificaat te sturen aan Samsung Business Center. Het niet ondertekenen en/of niet terugsturen van het Acceptatiecertificaat doet niets af aan de Acceptatie zelf.
44.5 Acceptatie vindt eveneens automatisch plaats, zodra de Klant een Product of een Dienst gebruikt voor een ander doel dan het bijstaan van Samsung Business Center in de uitvoering van de Acceptatietesten.

Artikel 45. Afwijzing van Acceptatie

45.1 Indien een Acceptatietest niet slaagt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 44, zal de Klant Samsung Bu- siness Center kosteloos die assistentie en ondersteuning bieden, die nodig is om de oorzaak van het mislukken van de betreffende Acceptatietest te achterhalen en om Samsung Business Center bij te staan bij herhaling van de be- treffende Acceptatietest.
45.2 Indien Samsung Business Center in belangrijke mate niet aan een Acceptatietest kan voldoen, omdat één of meer Producten of Diensten gebrekkig zijn, zal Samsung Business Center – naar eigen keuze, op eigen kosten en binnen een redelijke termijn – de gebrekkige Producten en/of Diensten repareren of vervangen,zodanig dat deze de Accep- tatietesten met succes kunnen doorstaan.
45.3 Indien Samsung Business Center de maatregelen genoemd in artikel 45.2 heeft genomen en het Product en/of de Dienst in belangrijke mate nog steeds de betreffende Acceptatietest niet haalt, mag de Klant het gebrekkige Pro- duct en/of de gebrekkige Dienst terugsturen naar Samsung Business Center en ontvangt hij de Vergoedingen te- rug, die hij voor dat Product en/of die Dienst betaald heeft, onverminderd de verplichting van de Klant om Sams- ung Business Center te betalen voor de Producten, die de Klant behoudt en onder aftrek van een redelijke vergoe- ding voor eventueel voordeel dat de Klant van het Product heeft genoten, tenzij het gebrek direct of indirect aan de Klant is toe te rekenen.
45.4 Indien een Product of Dienst om een andere reden dan uiteengezet in artikel 45.2 de betreffende Acceptatietest in belangrijke mate niet succesvol doorstaat, heeft de Klant het recht om te eisen dat Samsung Business Center bin-nen een redelijke termijn en op eigen kosten een deel van de Specificaties in overleg met de Klant wijzigt, zodat het Product en/of de Dienst de betreffende Acceptatietest succesvol doorstaat, tenzij het gebrek direct of indirect aan de Klant is toe te rekenen.
45.5 Voor zover de aangepaste Specificaties voorzien in de noodzaak voor aanvullende Producten en/of Diensten om de betreffende Acceptatietest succesvol te kunnen doorstaan, zal Samsung Business Center eraan meewerken dat de Klant die aanvullende Producten of Diensten kan kopen. Na levering van dergelijke aanvullende Producten en/of Diensten, zullen Acceptatietesten worden uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 44.

Artikel 46. Gevolgen van Acceptatie

46.1 Vanaf het moment van Acceptatie, is Samsung Business Center niet langer gebonden aan de verplichtingen en eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit de levering en/of de installatie van de Producten en/of Diensten, voor zover deze betrekking hebben op de IT-netwerkinstallatie en -consultancy.

Artikel 47. Levering van Diensten

47.1 Indien de door Samsung Business Center geleverde Diensten in belangrijke mate niet voldoen aan de Technische Eisen van de Klant en/of de Service Levels, zoals uiteengezet in de Specificaties, neemt Samsung Business Center, zodra dit haalbaar is, kosteloos alle redelijke maatregelen om die gebreken voor de toekomst te herstellen. Sams- ung Business Center is niet verantwoordelijk voor het niet voldoen aan de Technische Eisen van de Klant en de Service Levels, voor zover deze tekortkoming aan de Klant is toe te rekenen.

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Samsung Business Center – als Verwerker in de zin van artikel 4 onder 8 AVG – en de Klant – als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 onder 7 AVG.

Indachtig het bepaalde in artikel 28 lid 3 AVG zijn Samsung Business Center, als Verwerker, en de Klant, als Verwer- kingsverantwoordelijke, het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Definities

AVG:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679)

Betrokkene:
een natuurlijk persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt.

Beveiligingsinbreuk:
een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Persoonsgegevens:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon

Verwerking:
een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsge- gevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geau- tomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structure- ren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrek- ken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschik- king stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Verwerker:
een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2. Rol Samsung Business Center

2.1 Samsung Business Center verwerkt slechts in opdracht van de Klant Persoonsgegevens, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
2.2 Samsung Business Center zal de Persoonsgegevens niet verwerken anders dan voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst en op basis van schriftelijke instructies van de Klant.

Artikel 3. Borging

3.1 Samsung Business Center verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan zijn werknemers of subverwerkers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Overeenkomst.
3.2 Samsung Business Center waarborgt dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Artikel 4. Data-export

4.1 Samsung Business Center mag de Persoonsgegevens enkel buiten de Europese Unie verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.

Artikel 5. Geheimhouding en beveiliging

5.1 Samsung Business Center is verplicht tot strikte geheimhouding van de Persoonsgegevens. Samsung Business Cen- ter staat ervoor in dat alle personen die handelen onder zijn gezag en toegang hebben tot de Persoonsgegevens eveneens onder dezelfde voorwaarden geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens.
5.2 Samsung Business Center neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgege- vens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, reke- ning houdend met de stand van de techniek, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s en de aard van de Persoonsgegevens die Samsung Business Center verwerkt.

Artikel 6. Informatie

6.1 Samsung Business Center informeert de Klant binnen redelijke termijn indien zich bij de verwerking van Persoons- gegevens onder deze Verwerkersovereenkomst bijzonderheden voordoen, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – omtrent incidenten, zoals ongeautoriseerde toegang tot of verlies van Persoonsgegevens en verzoeken van derden, waaronder betrokkenen en bevoegd gezag, samenhangende met de Persoonsgegevens en/of Beveiligingsinbreu- ken. Samsung Business Center houdt de Klant op de hoogte van de voortgang en eventuele nieuwe ontwikkelingen rond dergelijke bijzonderheden en omtrent de door hem genomen maatregelen.
6.2 Samsung Business Center informeert de Klant eveneens binnen redelijke termijn, indien hij constateert of van me- ning is dat enige instructie of enig doen of nalaten zijdens de Klant strijdig is met de AVG.
6.3 Samsung Business Center is te allen tijde gehouden om de Klant op verzoek alle gevraagde inlichtingen te ver- schaffen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.
6.4 De Klant heeft niet het recht om audits uit te voeren.

Artikel 7. Verstrekking aan derden

7.1 Samsung Business Center zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen, anders dan ingeval dit nodig is voor een overdracht van rechten en verplichtingen en/of Producten aan een derde als be- doeld in artikel 20.1 van de Algemene Voorwaarden, of op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van de Klant of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Samsung Business Center in dat geval de Klant binnen redelijke termijn na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om de Klant zodoende in staat te stellen daartegen alle hem ter beschikking staande rechtsmiddelen aan te wenden.
7.2 Indien Samsung Business Center van oordeel is dat hij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie of aan een dergelijke instantie een melding dient te doen, zal hij daartoe niet overgaan dan na overleg met de Klant. Samsung Business Center zal de Klant binnen redelijke termijn schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informa- tie verstrekken die de Klant redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking of melding kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.
7.3 Samsung Business Center dient de Klant in kennis te stellen van alle verzoeken met betrekking tot inzage in Per- soonsgegevens die rechtstreeks van een Betrokkene zijn ontvangen. Samsung Business Center geeft aan een der- gelijk verzoek alleen gevolg indien de Klant Samsung Business Center daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

Artikel 8. Beveiligingsinbreuk/datalek

8.1 Samsung Business Center zal de Klant onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van een door Samsung Business Center geconstateerde Beveiligingsinbreuk.
8.2 Samsung Business Center zal de Klant alle door de Klant gewenste informatie en medewerking verlenen om de Klant in staat te stellen binnen redelijke termijn de Beveiligingsinbreuk te kunnen beoordelen en om de Klant in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te nemen, waaronder het doen van meldingen aan het bevoegd ge- zag en het informeren van betrokken natuurlijke personen.

Artikel 9. Subverwerkers

9.1 Samsung Business Center is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst.
9.2 Samsung Business Center staat ervoor in dat eventueel door hem ingeschakelde derden middels een schriftelijke overeenkomst zijn verbonden tot nakoming van alle verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
9.3 De inschakeling van derden doet niet af aan volledige aansprakelijkheid van Samsung Business Center voor alle verplichtingen ingevolge deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 10. Beëindiging

10.1 Deze Verwerkersovereenkomst wordt voor de duur van de Overeenkomst aangegaan. Verplichtingen die naar hun aard ook na de looptijd van de Verwerkersovereenkomst voortduren, blijven ook na het einde van de looptijd van de Verwerkersovereenkomst van kracht.
10.2 Ingeval van beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Samsung Business Center, voor zoveel dit redelijker- wijs mogelijk is, alle hem ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan de Klant retourneren en alle digitale ko- pieën van de Gegevens vernietigen, behalve indien, naar het oordeel van Samsung Business Center, op hem een zelfstandige wettelijke verplichting rust die hem verbiedt of beperkt de Gegevens geheel of gedeeltelijk te retourne- ren of te vernietigen. Samsung Business Center garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgege- vens jegens de Klant en zal de Persoonsgegevens niet verwerken behalve ter voldoening aan zijn bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van de Klant.

Artikel 11. Overdracht rechten en plichten

11.1 Samsung Business Center is te allen tijde gerechtigd zijn uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst voortvloei- ende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de in artikel 20 van de Algemene Voor- waarden bedoelde derden. De Klant verleent bij voorbaat zijn toestemming en medewerking aan de in de vorige volzin bedoelde overdracht.

Artikel 12. Deelbaarheid

12.1 Indien één of meer bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Verwer- kersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

Artikel 13. Rechtskeuze en bevoegde rechter

13.1 Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen naar aanleiding van deze Verwerkersovereenkomst zullen, voor zover niet anders door de Wet dwin- gend voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.